Natte teelt lisdodde

Zaaigeld: ondernemers pionieren met kringlooplandbouw

Met 'zaaigeld' uit de Bijdragenregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant zetten ondernemers stappen in de omslag naar kringlooplandbouw. Op deze pagina vindt u een overzicht van de initiatieven.


Krachtvoer vervangen met teelt eiwitrijk voedergewas

Mts. Pennings wil op een natuur-inclusieve manier eiwitrijke voedergewassen telen. Dit draagt bij aan kringlooplandbouw, omdat voer van eigen grond de aankoop van krachtvoer met (geïmporteerde) soja kan vervangen. Het bedrijf kiest voor een mengteelt van zomertarwe en zomerveldbonen. Deze combinatie verbetert de biodiversiteit en de bodemkwaliteit en heeft minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Tijdens het project wordt het gewas gemonitord en aan het einde wordt de eiwit- en zetmeelopbrengst bepaald. De kennis en ervaring met deze mengteelt zal ter beschikking komen van derden.

 

Bijzonderheden

 • Aanvrager: Mts. Pennings – Johan en Meriam Pennings uit Heeschwijk-Dinther
 • Samenwerking met P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden
 • Bijdrage: €5.000

 

 


Levende hoppalen

Gangbare hopteelt is een monocultuur. Het bedrijf Brabanthop wil een combinatie met boomteelt onderzoeken. Op het eerste gezicht lijkt deze aanpak nadelen met zich mee te brengen, omdat de hopplanten concurrentie krijgen van de bomen. Daar staan voordelen tegenover, zoals een verbetering van de bodemkwaliteit en de biodiversiteit en een afname van het bestrijdingsmiddelengebruik. Brabanthop onderzoekt in dit project verschillende boomsoorten en monitort de effecten op de hopteelt. Het doel is de voordelen van deze manier van telen aan te tonen en een voorbeeldfunctie te kunnen vervullen.  

 

Bijzonderheden

 • Aanvrager: Brabanthop, Giel Bongers
 • Bijdrage: €5.000

 

 


Sorghum voor sierwaarde en bodemverbetering 

Sorghum heeft positieve milieu-eigenschappen: het gewas heeft relatief weinig bemesting nodig, het uitgebreide wortelstelsel verbetert de bodemstructuur en de planten kunnen met weinig water prima overleven.
Het gewas wordt meestal ingezet voor ruwvoerteelt, dit project is gericht op het benutten van sierwaarde. Met een volledig handmatige teelt en oogst wordt een duurzaam en ecologisch verantwoord sierproduct geleverd aan bloemisterijen in de regio. De restplant wordt gebruikt als organische mest, zodat organische stof en de mineralen worden teruggeleverd aan de bodem. In dit experiment worden 7 verschillende sorghumsoorten gezaaid en de resultaten van de oogst worden bijgehouden en vergeleken.  

 

Bijzonderheden

 • Aanvrager: Mts. H & E van Summeren, Henri van Summeren
 • Bijdrage €5.000

 

 


Winnen zonder verliezen

Melkveebedrijf VOF Schipperspeel onderzoekt hoe de uitstoot van stikstof kan worden verminderd door ammoniak af te vangen voordat deze vervluchtigt. Hiervoor wordt een kleine stripper gebruikt, die stikstof opvangt. Met sensoren wordt gevolgd hoe de stikstofemissie verandert. Dit project draagt bij aan de kennis over bemestings- en managementmaatregelen die kunnen worden genomen voor het verlagen van de stikstofuitstoot.

 

Bijzonderheden

 • Aanvrager: VOF Schipperspeel, Harm Wientjes
 • Bijdrage: €5.000

 

 


Duurzaam water- en nutriëntengebruik 

In dit project wordt onderzocht hoe je in de biologische aardappelteelt goede opbrengsten verkrijgt met optimaal gebruik van water en voedingsstoffen. Met een alternatieve methode van beregenen wordt het vocht direct bij de wortel aangebracht en blijft het blad droog. De verwachting is dat de plant op deze manier de voedingsstoffen beter opneemt en minder gevoelig is voor ziekten. Dit project monitort het effect van deze methode op de oogst en onderzoekt of het interessant is om deze methode op grotere schaal toe te passen in de biologische aardappelteelt.   

 

Bijzonderheden

 • Aanvrager: Van Raaij EKO BV 
 • Bijdrage: €5.000

 

    


Plaats-specifiek Bokashi gebruik 

In dit project wordt sloot- en bermmaaisel uit de directe omgeving, verwerkt tot bokashi en toegepast als bodemverbeteraar op een maïsperceel om de kwaliteit van de bodem te verhogen en de onkruiddruk te verlagen. Omdat organisch materiaal wordt gebruikt zal de bodem beter in staat zijn om water- en voedingstoffen vast te houden. Een gezonde bodem draagt bij aan hogere biodiversiteit en betere plantgezondheid, waardoor het gewas beter bestand is tegen ziektes en plagen. Hierdoor hoeven minder chemische middelen gebruikt te worden. Door het perceel te verdelen in verschillende zones, kunnen we de effecten van het gebruik van bokashi goed monitoren en meer inzicht krijgen in het gebruik van bokashi als manier om lokaal sloot- en bermmaaisel toe te passen voor bodemverbetering. 

 

Bijzonderheden

 • Aanvrager: Dhr. Jeroen van Erp 
 • Bijdrage: €5.000

 

  

Verkenning verwerkingstechniek natte teelten 

De komende jaren wordt er op meerdere plaatsen in onze regio onderzoek gedaan naar natte teelten zoals riet en lisdodde. Naast dat de teelt zelf een uitdaging kan zijn op onze zandgronden, is ook de afzet van de producten nog in volle ontwikkeling. Een van de potentiële afzetmarkten is het inzetten van de gewassen uit de palude cultuur als turf- of veenvervanger. Daarnaast kunnen de vezels ingezet worden als strooisel, of als grondstof voor oesterzwammen- of champignonsubstraat. Hiervoor is een geschikte voorbewerking nodig zodat het gewas homogeen en voldoende droog aangeleverd  kan worden. Binnen dit project wordt een eerste verkenning  gemaakt, door de gewassen met een speciaal ontwikkelde extruder te bewerken zodat de vezel structuur optimaal benut kan worden. 

 

Bijzonderheden

 • Aanvrager: Dhr. Job van de Crommert 
 • Bijdrage: €5.000

 

 Duurzaam en biodiversiteit verbeterend kweken met de boomkwekerij gewassen  

Een van de grootste problemen in de boomteelt zijn de onkruiden die tussen het gewas groeien. In het huidige systeem worden deze onkruiden bestreden met behulp van herbicide (chemische bestrijdingsmiddelen). In dit project wordt gekeken naar het onderdrukken van onkruiden met miscanthusvezel en/of hennepvezel, waardoor het gebruik van chemische middelen gereduceerd kan worden. Daarnaast wordt gekeken naar het effect van een verhoogde biodiversiteit in en rondom het gewas door het aanbrengen van een bloemenstrook rondom de boomteelt gewassen. De bloemenstrook zal verschillende insecten en natuurlijke vijanden aantrekken die op hun beurt de ziektes en plagen in de gewassen op een natuurlijke wijze kunnen bestrijden. 

 

Bijzonderheden

 • Dhr. Has van Hal 
 • Bijdrage €5.000

   

  

 


Een meer kruidenrijk Maasheggen 

Maasheggen Kruiden onderzoekt de haalbaarheid van een meer kruidenrijk landschap in het UNESCO gebied de Maasheggen. De initiatiefnemers willen het unieke cultuurlandschap optimaal te benutten en nieuwe ‘voedings’-waarde aan kruiden geven, onder- en bovengrondse biodiversiteit  bevorderen en duurzaam boeren te stimuleren. Dit gebeurt door samen met de Maasheggen boer inheemse kruiden te zaaien en de oogst te benutten om er kruidenthee van te maken. Deze locale kruidenthee zal met het unieke verhaal van de Maasheggen via diverse kanalen worden verkocht. 

 

Bijzonderheden

 • Aanvrager: Maasheggen Kruiden 
 • Subsidie: € 5.000,-