Projecten

Projecten

In AgroProeftuin de Peel krijgen ondernemers en andere vernieuwers letterlijk de ruimte om te pionieren. Hieronder vindt u informatie over onze projecten.

 

Overzicht alle projecten AgroProeftuin de Peel
Overzicht alle projecten AgroProeftuin de Peel

Overzicht alle projecten AgroProeftuin de Peel

AgroProeftuin de Peel geeft agrarische ondernemers en andere vernieuwers in de agrarische sector de mogelijkheid samen te werken aan kringlooplandbouw en verduurzaming, toekomstbestendige teelten,… Read More

Overzicht projecten die bijdrage uit zaaigeldregeling ontvingen
Overzicht projecten die bijdrage uit zaaigeldregeling ontvingen

Overzicht projecten die bijdrage uit zaaigeldregeling ontvingen

Met een bijdrage vanuit de zaaigeldregeling zetten agrarisch ondernemers en andere vernieuwers stappen in de omslag naar kringlooplandbouw. Een overzicht van de initiatieven. Read More

Overzicht initiatieven die projectsubsidie ontvingen
Overzicht initiatieven die projectsubsidie ontvingen

Overzicht initiatieven die projectsubsidie ontvingen

Projectsubsidies voor kringlooplandbouw stimuleren innovatieve initiatieven van samenwerkende ondernemers. Een overzicht van de initiatieven die een projectsubsidie ontvingen. Read More

2023: Nieuwe gewassen en teeltmethoden op proeflocatie
2023: Nieuwe gewassen en teeltmethoden op proeflocatie

2023: Nieuwe gewassen en teeltmethoden op proeflocatie

De eerste gewassen op de proeflocatie gaan in de derde week van april de grond in. Daarmee is het nieuwe teeltseizoen met meerdere nieuwe gewassen en teeltmethoden weer gestart.  Read More

Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen
Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen

Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen

In het streven om landbouw toekomstbestendig te maken heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) onder andere vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw… Read More

Boeren Innovatie Netwerk de Peel
Boeren Innovatie Netwerk de Peel

Boeren Innovatie Netwerk de Peel

Duurzaam en tegelijk efficiënt produceren, kan dat samengaan? Zes veehouders en akkerbouwers/ groentetelers denken dat de Peel bij uitstek het gebied is waar met samenwerking veel mogelijk is. Samen… Read More

Slimme gewasrotaties met lupine of veldbonen voor een gezond perspectief
Slimme gewasrotaties met lupine of veldbonen voor een gezond perspectief

Slimme gewasrotaties met lupine of veldbonen voor een gezond perspectief

Boeren, proeftuinen, onderwijs, overheid en onderzoek bundelen de krachten en starten samen het innovatieve project Verbonden Peelproeftuinen voor Slimme Rotatieteelten. Meer boeren zijn welkom om aan… Read More

Demo-locatie Peel Natuurdorpen: Heihorst Zeeland (NB)
Demo-locatie Peel Natuurdorpen: Heihorst Zeeland (NB)

Demo-locatie Peel Natuurdorpen: Heihorst Zeeland (NB)

Het Peel Natuurdorpen project draait om Landschapslandbouw. Boeren leggen nieuwe natuur aan op landbouwgrond; bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland (coulisselandschap). In… Read More

Pilot natte teelten: waterbeheer met verdienmodel
Pilot natte teelten: waterbeheer met verdienmodel

Pilot natte teelten: waterbeheer met verdienmodel

In project Pilot Natte teelten test waterschap Aa en Maas samen met partners methoden voor waterhuishouding met natte teelten. Daarbij is ook ruimte voor het uitwerken van verdienmodellen. Read More

Zestien teeltproeven in 2022 op de proeflocatie
Zestien teeltproeven in 2022 op de proeflocatie

Zestien teeltproeven in 2022 op de proeflocatie

In 2022 worden 16 teeltproeven door boeren en enkele onderzoeksinstellingen aangelegd op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Eiwitrijke gewassen voor human en dierlijke consumptie, de… Read More

Positieve gezondheid: monitoring in buurten met veel veebedrijven
Positieve gezondheid: monitoring in buurten met veel veebedrijven

Positieve gezondheid: monitoring in buurten met veel veebedrijven

Project voor het ontwikkelen van een werkmethode en een monitoringsapp in 3 gemeenten, gericht op het verband tussen omgevingsfactoren en gezondheidsbeleving in buurten met veel veehouderijbedrijven. Read More

Regionale recycling: groenafval voor gezonde bodem
Regionale recycling: groenafval voor gezonde bodem

Regionale recycling: groenafval voor gezonde bodem

Ondernemers en overheden in Noordoost-Brabant gaan samen de verwerking van lokale organische reststromen beter organiseren, om deze te gebruiken voor een gezondere bodem. Read More

Onderzoeksproject WUR: bermmaaisel als bodemverbeteraar
Onderzoeksproject WUR: bermmaaisel als bodemverbeteraar

Onderzoeksproject WUR: bermmaaisel als bodemverbeteraar

Wageningen UR doet onderzoek naar de benutting van bermmaaisel als bodemverbeteraar op droge zandgronden in Noord-Brabant. Read More

Status ‘Experimenteergebied’ voor kringlooplandbouw
Status ‘Experimenteergebied’ voor kringlooplandbouw

Status ‘Experimenteergebied’ voor kringlooplandbouw

AgroProeftuin de Peel is gesprekspartner voor het ministerie van LNV, voor overleg over ontheffing van knellende regelgeving die innovatie in de weg staat. Read More

Smart village Sint Anthonis: Meetnetwerk luchtkwaliteit
Smart village Sint Anthonis: Meetnetwerk luchtkwaliteit

Smart village Sint Anthonis: Meetnetwerk luchtkwaliteit

De gemeente Sint Anthonis zet samen met de Vereniging Burgerwetenschappers Sint Anthonis en agrarische ondernemers een lokaal meetnetwerk op voor uitstoot ongewenste stoffen. Dit geeft inwoners… Read More

Subsidieprojecten: bodemverbetering Noordoost-Brabant
Subsidieprojecten: bodemverbetering Noordoost-Brabant

Subsidieprojecten: bodemverbetering Noordoost-Brabant

Provincie Noord-Brabant stimuleert bodemverbetering in Noordoost-Brabant met twee subsidieprojecten. Read More

Maïs in permanent grasland: duurzame teeltmethode
Maïs in permanent grasland: duurzame teeltmethode

Maïs in permanent grasland: duurzame teeltmethode

Het project ‘Maïs telen in permanent grasland’ heeft als doel het ontwikkelen van een teeltmethode voor snijmaïs, zonder de nadelen van gangbare maïsteelt. Read More

Herontwikkeling KI Beers tot eiwitcampus
Herontwikkeling KI Beers tot eiwitcampus

Herontwikkeling KI Beers tot eiwitcampus

Een broedplaats voor lokaal ondernemerschap en kennisontwikkeling op het gebied van agri en food. Dat is het toekomstbeeld van de herontwikkeling van het voormalige ki-station in Beers. Read More

Nieuwe natuur als onderdeel uitbreiding AgroProeftuin de Peel
Nieuwe natuur als onderdeel uitbreiding AgroProeftuin de Peel

Nieuwe natuur als onderdeel uitbreiding AgroProeftuin de Peel

Vijf Peel-gemeenten in Noordoost-Brabant en het waterschap Aa en Maas hebben een plan ontwikkeld voor 30 tot 54 hectare nieuwe natuur in het gebied. Read More

Ontwikkeling diervriendelijke en emissiearme ZERO-stal
Ontwikkeling diervriendelijke en emissiearme ZERO-stal

Ontwikkeling diervriendelijke en emissiearme ZERO-stal

Adviesbureau Exlan, onderdeel van Agrifirm, onderzoekt onderdelen van een nieuw stalconcept - de ZERO-stal - op een varkensbedrijf in de gemeente Sint Anthonis. Het ZERO-concept beoogt een… Read More

Proeflocatie AgroProeftuin 2021: 16 experimenten van pioniers
Proeflocatie AgroProeftuin 2021: 16 experimenten van pioniers

Proeflocatie AgroProeftuin 2021: 16 experimenten van pioniers

De proeflocatie aan de Middenpeelweg bij Zeeland biedt 35 hectare ruimte voor pioniers om te experimenteren met kringlooplandbouw. Op 16 percelen vinden doorlopend praktijkproeven plaats. In 2021 zijn… Read More