Natte teelt lisdodde

Projectsubsidies: impuls voor samenwerkende ondernemers

Met projectsubsidies uit de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant zetten ondernemers stappen in de omslag naar kringlooplandbouw. Op deze pagina vind je een overzicht van de ondersteunde projecten.


Met de robot onkruid wieden in peen en uien

Telen zonder het gebruik van herbiciden is de wens. Maar er is niemand om handmatig onkruid te wieden. Gert-Jan van Raaij, biologische vollegrondsgroenteteler in Haps, loopt er jaarlijks tegenaan. Het techbedrijf Trabotyx verwacht dat een wiedrobot een oplossing kan bieden.

Trabotyx en Van Raaij Eko willen met de inzet van hun expertise gezamenlijk het onkruidprobleem aanpakken. Daarbij wordt specifiek gekeken naar onkruidbeheersing bij de teelt van peen en ui op zandgronden. Hoe goed werkt een autonoom opererend onkruidwiedsysteem ofwel een veldrobot? De testen zijn succesvol als:

 • 90% van het onkruid door de robot is gedetecteerd
 • 60% van het onkruid door de robot is verwijderd
 • minder dan 10% van de wiedacties het gewas raakt of bloot legt

Uiteindelijk moet het wiedsysteem 70% van het onkruid kunnen verwijderen. Daarbij moet de inzet van de robot goedkoper zijn dan handmatig onkruid verwijderen.


Bijzonderheden

 • Aanvrager: Trabotyx B.V.
 • Looptijd: 12 maanden tot 31-01-2023
 • Subsidie: € 50.000,-

Informatie projectsubsidies

 

 

 

robot ipv wieden met de hand

Verduurzaming zomerstalvoeren

Vers gras voeren op stal oftewel zomerstalvoeren is in de melkveehouderij in opkomst. Met zomerstalvoeren kan met lagere kosten melk direct uit ruwvoer van eigen land worden gehaald. Dit vraagt echter een enorm aanpassingsvermogen van de melkveehouder.  

Doel is om binnen dit project een innovatief concept te ontwikkelen dat bijdraagt aan de verduurzaming van de landbouw. Tijdens het project wordt middels eigen onderzoek en met ondersteuning van een onderzoeksinstelling de bewijslast voor de praktische werking van zomerstalvoeren verzameld. Zomerstalvoeren draagt bij aan:

 • Kringlooplandbouw: efficiënter omgaan met meststoffen, exact bemesten wat nodig is. Verbetering van de kwaliteit van de bodem en atmosfeer. Minder uitspoeling naar het grondwater en minder verkeersbewegingen. Gebruik van gras van eigen land als ruwvoer voor de koe; 
 • Efficiëntie: besparing arbeid en verkeersbewegingen door het combineren van de afzonderlijke werkzaamheden maaien en bemesten; 
 • Productiviteit: hogere grasopbrengst per hectare. 

 

Bijzonderheden

 • Aanvrager: Mts. P.A.J.M. en A.J.F.M. van Erp 
 • Subsidie: € 50.000,-

 

 

 


Winterlupine, nieuwe eiwitteelt met zomerse opbrengst

Lupine verovert langzaam een plek in de transitie naar meer plantaardig eiwit in de voeding. De laatste jaren is er in het buitenland veel veredeld en is de rassenkeuze van zoete lupinerassen toegenomen. De opbrengst van lupine onder Nederlandse condities is tot nu toe echter nog te laag voor een rendabele teelt, met 2,5-3 ton/ha. Verlenging van het teeltseizoen door lange, warme zomers laat echter zien dat opbrengsten van 5 ton/ha mogelijk zijn.

Een nieuwe ontwikkeling is de veredeling van winterharde lupinerassen, waarmee opbrengsten van 4-6 ton/ha ook in Nederland mogelijk kunnen worden. In dit project zal een eerste praktijkproef met winterlupine in Nederland plaatsvinden, in een vergelijking met de nu gangbare teelt van zomerlupine. Daarbij wordt zowel de toepassing voor humane consumptie (eiwitgehalte en bitterstoffen) als de voederwaarde meegenomen.

De rassen worden niet alleen op winterhardheid en opbrengst beoordeeld, maar ook op ziektegevoeligheid, legeringsgevoeligheid, snelheid van afrijpen en kwaliteit. Omdat het zaaitijdstip primair effect kan hebben op de winterhardheid, worden twee verschillende zaaitijdstippen voor de winterrassen in het najaar uitgetest.

Op het gebied van de regionale afzet van lupine zijn de afgelopen paar jaren al veel ontwikkelingen in gang gezet. Vanuit dit project zijn de uitvoerders in contact met zich ontwikkelende afzetmogelijkheden in de Nederlandse conservenindustrie.

 

Bijzonderheden

 • Aanvrager: Willem Verkuijlen 
 • Subsidie: € 25.000,-

 

 

 


Duurzaamheidspark Oss 

Het doel van Duurzaamheidspark is om landbouwgrond een dubbele functie te geven, voor zowél het opwekken van zonne-energie áls voor landbouw (agrivoltaics). Dit gebeurt door middel van een geoctrooieerd systeem met lichtdoorlatende zonnepanelen waardoor de landbouwgrond eronder in gebruik kan blijven en biodiversiteit behouden blijft, een geïntegreerd bewateringssysteem, slimme landbouwsensoren en volledige verschuifbaarheid over rails. In dit eerste zonnepark wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de plantengroei, de bodemgezondheid/vruchtbaarheid en de groeiomstandigheden van planten binnen dit microklimaat onder zonnepanelen. De oogst wordt lokaal afgezet in een boer-tot-bord-systeem. Door het combineren van  opwekken van groene stroom en efficiënt landgebruik, hoopt Duurzaamheidspark uiteindelijk een 2-in-1 oplossing te bieden voor zowel de energietransitie als de agrarische sector.

 

Bijzonderheden

 • Aanvrager: Duurzaamheidspark Ontwikkeling en Productie BV
 • Subsidie: € 50.000,-

 

 


Circulair oesterzwammen substraat uit regionale reststromen

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van reststromen zoals natuurgras, riet, lisdodde, miscanthus en koffiedrab in de productie van een duurzaam circulair oesterzwammen substraat. Hiervoor wordt een prototype verwerkingslijn gerealiseerd en beproefd onder praktijkomstandigheden. Doel is om zo inzicht te krijgen in de verschillende toepassingen van restproducten en de benodigde bewerkingswijze, om tot een duurzaam substraat te komen met een efficiënte productie. Het beoogde resultaat van het project is een prototype verwerkingslijn en waardevolle kennis zodat een full-scale lijn kan worden gerealiseerd, waarmee regionale restproducten kunnen worden toegepast in oesterzwammen substraat.

 

Bijzonderheden

 • Aanvragers: Verbruggen Substraat BV en Crommert Innovations BV
 • Subsidie: € 50.000,-

 

 


Regeling E&I

In 2020 kwamen verschillende projecten die bijdragen aan kringlooplandbouw al in aanmerking voor de regeling Economie en Innovatie (E&I), de voorganger van de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant.

Economiemodule slimme stal 

DLV Advies ontwikkelt samen met varkenshouderij Van der Biezen een applicatie ter uitbreiding van het concept Slimme Stal. Data over stalklimaat, slachtresultaten en technische productieresultaten worden automatisch geanalyseerd en vertaald tot relevante informatie om de veehouder inzicht te geven. Dit resulteert in verbetering van het stalklimaat, dierenwelzijn, voedselkwaliteit en daardoor economisch rendement.

 

Bijzonderheden 

 • Aanvrager: DLV Advies & Resultaat Uden
 • Subsidie: € 46.200,-

New Gen Digester

De New Gen Digester is een mestvergister die door middel van voor- en nabehandeling van mest met een specifiek algenextract hernieuwbaar gas produceert. Quimpex doet samen met twee melkveehouderijen onderzoek naar de technische toepassing en business case van dit innovatieve systeem. Op basis van de uitkomsten wordt een prototype ontwikkeld.

 

Bijzonderheden 

 • Aanvrager:Quimpex, Loosbroek 
 • Subsidie: € 50.900,-