Emissiemetingen Mobile Bio-Converter

Toepassing van ruwe dierlijke mest in combinatie met een tekort aan nutriënten en stabiele organische stof op de akkers leidt tot een verslechterende bodemkwaliteit. Een oplossing hiervoor is het opwaarderen van mest tot een hoogwaardig organisch bemestingsproduct als bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw. Er is echter veel weerstand tegen grootschalige mestverwerkingsinstallaties.

De Mobile Bio-Converter biedt een alternatief voor grootschalige mestverwerking door op het boerenerf op efficiënte wijze mestverwerking mogelijk te maken. Dit zonder langdurige mestopslag én met minder transportbewegingen. De innovatieve Bio-Converter wordt in het veld getest op emissies en waarbij het geproduceerde hoogwaardige eindproduct in de Noordoost-Brabantse kringlooplandbouw kan worden toegepast.

 

Bijzonderheden

Mobile Bio-Converter