Experimenteergebied

Projectsubsidie Kringlooplandbouw voor samenwerkende ondernemers

Agrarische ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen vanaf 26 april 2021 in aanmerking komen voor een projectsubsidie. De nieuwe ‘Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant’ stimuleert innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan een duurzamere agrifoodsector.

Er is dit jaar een budget van 450.000 euro beschikbaar. Per initiatief is de bijdrage maximaal 50.000 euro, waarmee een aanvrager tot 50% van de projectkosten mag financieren.

 

Van haalbaarheidsstudie tot testen prototype

De nieuwe subsidie is bedoeld voor projecten die een verbetering opleveren voor het milieu (kwaliteit van bodem, water en/of lucht) of die een positieve impact hebben op de natuur, het landschap of maatschappelijke waarden in het gebied. Onder andere onderzoek naar vernieuwingen in teelten of technische innovaties voor bijvoorbeeld stalsystemen of mestverweking komen mogelijk in aanmerking. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van nieuwe gebieds- of marktconcepten en organisatievorming die bijdragen aan kringlooplandbouw.

De projectsubsidie is bestemd voor innovatieve activiteiten die zich onderscheiden van al lopende activiteiten in het kader van AgroProeftuin de Peel en waarin tenminste twee partijen, bijvoorbeeld agrarische ondernemingen en kennisinstellingen, samenwerken.

Een voorbeeld uit het recente verleden is het project ‘Maïs telen in permanent grasland’. Hierin ontwikkelde een samenwerkingsverband van loonbedrijven en kennisinstituten een alternatieve, milieuvriendelijke teeltmethode voor snijmais. Dit project ontving projectsubsidie uit een voorloper van de nieuwe regeling.

 

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten projecten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project is innovatief en onderscheidt zich van reeds lopende activiteiten in het kader van AgroProeftuin de Peel.
  • Het project is gericht op en komt ten goede aan MKB-ondernemingen.
  • Het project heeft een regionaal karakter en wordt uitgevoerd in de Regio Noordoost Brabant.
  • Het project is vraag-gestuurd en voorziet in een behoefte vanuit de markt.
  • Het project heeft een aantoonbaar en duurzaam economisch effect.
  • Het project draagt bij aan de versterking van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.
  • De initiatiefnemer is bereid kennis te delen ten behoeve van de regionale en/of economische ontwikkeling van de regio.
  • Het project kan binnen 24 maanden na verlening van de bijdrage worden afgerond.

 

Kleine en grote initiatieven

De mogelijkheid voor projectsubsidies volgt op de in maart 2021 geïntroduceerde Bijdrageregeling Kringlooplandbouw (zaaigeld) voor individuele ondernemers. “Dit is de perfecte aanvulling op het zaaigeld. Ik ben heel blij dat we nu ook grotere initiatieven voor kringlooplandbouw kunnen ondersteunen”, zegt Ben Brands, voorzitter van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel. “We geven een extra impuls aan het verduurzamen van landbouw in Noordoost-Brabant, door samenwerking in de sector en de ontwikkeling van nieuwe innovaties te stimuleren.”

 

Aanvragen projectsubsidie

Aanvragen kunnen vanaf 26 april 2021 worden ingediend en worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Op de website van RNOB is meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier en format projectplan beschikbaar. Aanvragers kunnen voor informatie over de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant contact opnemen met Regisseur Innovatieregelingen Pim Pellegrom bij RNOB, email pim.pellegrom@rnob.nl. Voor meer informatie over AgroProeftuin de Peel kunt u contact opnemen met Celine van Soest, programma-coördinator AgroProeftuin de Peel, e-mail c.vansoest@agrifoodcapital.nl.


Link