Proeflocatie 2024: Meer proeven in bodem en bemesting  

 

Het nieuwe seizoen van de proeflocatie AgroProeftuin de Peel is gestart met meerdere nieuwe en enkele bekende teelten. Een deel van de proeven is in juni nog gewijzigd vanwege de aanhoudende natte weersomstandigheden waardoor bemesting met dierlijke mest en ook zaai- en pootwerkzaamheden niet mogelijk waren. Daarom is op enkele percelen waar aardappelen en bieten zouden komen, mais ingezaaid. In totaal zijn er vijftien velden met teeltproeven door boeren aangelegd.

In 2024 zijn er 15 velden met experimenten van agrarische ondernemers op de proeflocatie in Zeeland. De proeven variëren van vezelgewassen, alternatieve vormen van bemesting, vergroten biodiversiteit, meten en verbeteren water- en bodemkwaliteit en de teelt van diverse eiwitrijke gewassen. Bekijk hier alle perceelspaspoorten.

Nieuw in 2024
Een aantal nieuwe teelten is dit jaar te volgen op de  proeflocatie. Zo krijgen een aantal percelen een alternatieve bemestingsaanpak. Een bietenperceel wordt bemest met theecompost om daarmee het bodemleven te versterken.

Ook nieuw is een proef met groenten in strokenteelt. Enerzijds moeten ziekten en plagen worden voorkomen. Waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperkt kan blijven ende de biodiversiteit toeneemt. Anderzijds moet dit perceel groenten opleveren die direct hun weg vinden naar de lokale consument (korte keten).

Langjarige teelten
Dit jaar en de komende jaren is er ruimte voor langjarige teelten. Waar ook een intensief meetprogramma aan gekoppeld is. Dat geeft inzicht in wat de vruchtwisseling van verschillende gewassen, het gebruik van groenbemesters, nieuwe teeltmethoden, diverse grondbewerkingen of andere bemestingsregimes op de langere termijn doen met de water- en bodemkwaliteit van percelen. Uiteindelijk willen de agrarische ondernemers meer inzicht krijgen in hoe teelten gezond, duurzaam en rendabel zijn voor het eigen bedrijf én de omgeving. 

 

Proeven op een rij

Eigen experiment?
Ook geïnteresseerd om een experiment te doen met ondersteuning van AgroProeftuin de Peel?
Neem dan contact op met Peter van Iperen (innovatiemanager):  
p.vaniperen@agrifoodcapital.nl