Uitstoot ongewenste stoffen

Smart village Sint Anthonis: Meetnetwerk luchtkwaliteit

Inzicht in het gebruik van sensortechnologie om de luchtkwaliteit te meten en het betrekken van inwoners en ondernemers bij het beleid. Dat zijn de doelen van het project Meetnetwerk Zandkant – Noordkant dat de gemeente Sint Anthonis heeft uitgevoerd in de periode 2019-2020 en het vervolg in 2021.
 

Voor het project is in eerste instantie een experimenteel meetnetwerk met fijnstofsensoren opgezet in het pilotgebied Zandkant – Noordkant, ten noordoosten van het dorp Sint Anthonis.

 

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat de onderzochte technologie bruikbaar is. De sensoren zijn geschikt voor het meten van veranderingen in de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Onderdeel van het project waren ook experimenten met het meten van ammoniak en geur, als voorbereiding op een mogelijk toekomstig meetnetwerk. Afstemming met bewoners en ondernemers vond plaats in twee bewonersbijeenkomsten en via de website www.metensa.nl. 

 

Ammoniakmetingen

Op basis van de resultaten van dit project gaat de gemeente Sint Anthonis verder met onderzoek naar het meten van luchtkwaliteit. In 2021 worden sensormetingen uitgevoerd naar ammoniak in en om de stal van veehouderijen. Daarnaast worden er testen uitgevoerd om de meest geschikte sensoren voor dit type onderzoek te bepalen. Enkele veehouderijen in de gemeente worden actief benaderd voor deelname aan deze pilot, welke loopt tot november 2021. De resultaten van deze pilot worden naar verwachting eind 2021 gepubliceerd.

 

Doelvoorschriften

Het meten van luchtkwaliteit is relevant voor de ontwikkeling van beleid. In de toekomst zou dit verwerkt kunnen worden in zogenaamde doelvoorschriften, die limieten stellen aan de werkelijke emissies en ondernemers vrij laten in de manier waarop ze het doel bereiken. In de huidige situatie is vaak sprake van middelvoorschriften die bepaalde oplossingen verplicht stellen. Ondernemers ervaren die als beperkend.

 

Partners

Meetnetwerk Zandkant-Noordkant is een project van de gemeente Sint Anthonis, opgestart op verzoek van de gemeenteraad naar aanleiding van zorgen over geurhinder en mogelijke gezondheidseffecten van fijnstof uit stallen. Bij de opzet en uitvoering vond afstemming plaats met de Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk. De datastructuur en analyse zijn verzorgd door het bedrijf Connecting Agri & Food. Het project is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van RNOB (via AgroProeftuin de Peel) en de provincie Noord-Brabant.

 

Meer informatie

Sensor st Anthonis