Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen 

In het streven om de landbouw toekomstbestendig te maken, zijn vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw aangewezen in Nederland. Een van deze gebieden is AgroProeftuin de Peel in Noordoost-Brabant. In dat kader zijn er in de Peel twee pilots gestart. Een daarvan is gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij. 

  • Melkveehouderij - akkerbouw: goede bodem voor een goed gewas

De experimenteergebieden hebben alle vijf aangegeven dat ze kansen zien in verdere samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij om de kringloop verder te sluiten. Elke gebied heeft andere uitdagingen. dus ook andere experimenten. Door kennis en ervaringen uit te wisselen, kunnen de gebieden onderling van elkaar leren. Alle experimenten worden begeleid door de WUR. 

In AgroProeftuin de Peel worden proeven opgezet met als doel het verbeteren van de bodemkwaliteit, bodemweerbaarheid en het voldoen aan de nitraatrichtlijn van 50mg/l in het bovenste grondwater, binnen de randvoorwaarde dat dit economisch haalbaar is. Deze doelen passen bij de uitdagingen van de hoge zandgronden in De Peel. 

Bekijk hier de film over de samenwerking tussen melkveehouderij Wientjes en akkerbouwbedrijf Peters. 

Lees hier meer over de landelijke pilots samenwerking Akkerbouw en Veehouderij.

Goede bodem voor een goed gewas

In de eerste pilot werken Melkveehouderij Wientjes en akkerbouwer/varkenshouder Peters samen aan optimale mestbenutting en gewasrotatie, met focus op een goede bodem voor een goed gewas en beheersing van de nitraatuitspoeling en ammoniakemissie.

Dunne digestaat uit de mestvergister wordt ‘gestript’, zodat ammonium stikstof (ammoniak uitstoot bij toepassing) sterk wordt gereduceerd. De pilot richt zich op het optimaal inzetten van deze meststof in drie gewassen: aardappelen, bieten en mais. Vanuit de gewasbehoefte van deze gewassen wordt de nieuwe meststof toegepast, naast controlevelden met standaard drijfmest bemesting. De verwachting is dat er minder ammoniak vrijkomt bij het uitrijden en dat er minder uitspoeling zal plaatsvinden, met behoud van gewasproductie. De pilots worden begeleid door WUR Open Teelten, zowel voor het ontwerp, de metingen als de rapportage van de resultaten.

In 2021 is deze pilot van start gegaan, momenteel wordt er hard gewerkt om de vervolgpilot voor 2022 te ontwerpen.

PAvex de peel.JPG

 

 

Melkveehouder Teun Wientjes en akkerbouwer Bart Peters vertellen over hun samenwerking. Brigitte Kroonen van WUR Open Teelten Vredepeel licht het project toe. 
Projectleider Martijn Buijsse vertelt hoe akkerbouwers en veetelers in Noordoost-Brabant gaan samenwerken.