Experimenteergebied

Zaaigeld kringlooplandbouw voor ondernemers

Agrarische ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen in aanmerking komen voor ‘zaaigeld’. Dit komt uit de ‘Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant'. Deze stimuleert innovaties op bedrijfsniveau die bijdragen aan een duurzamere agri- en foodsector.

Initiatieven die gericht zijn op het in de praktijk brengen van kringlooplandbouw kunnen voor een financiële bijdrage in aanmerking komen. Er is een budget van € 340.000 voor de komende twee jaar. Per initiatief is de financiële bijdrage maximaal € 5.000, waarmee een aanvrager tot 80% van de projectkosten mag financieren.

Het zaaigeld is bedoeld voor bijvoorbeeld experimenten met nieuwe gewassen, alternatieve teeltmethoden, bodemverbetering, waterkwaliteit en -beschikbaarheid, natuurinclusieve / biodiverse landbouw of emissiearme veehouderij. U kunt de financiële bijdrage onder andere besteden aan het ontwikkelen of testen van technische innovaties en advies of haalbaarheidsonderzoek voor samenwerkingsprojecten of marktconcepten.

 

‘Ondernemers moeten het doen’

“Ik ben blij dat we boeren en andere vernieuwers met deze financiële bijdragen kunnen ondersteunen”, zegt Ben Brands, voorzitter van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel. “Het zijn de ondernemers die het moeten doen. Met het beschikbare budget kunnen we de komende twee jaar heel veel verschillende initiatieven op weg helpen. Met dit zaaigeld verwachten we mooie resultaten te oogsten. Hiermee gaan we écht met elkaar stappen zetten op het gebied van kringlooplandbouw”.

De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant is onderdeel van de ondersteuning die AgroProeftuin de Peel biedt aan ondernemers om kringlooplandbouw in de regio te stimuleren.

Voor grotere, innovatieve projecten waar twee of meer partijen (agrarische ondernemers en/of kennisinstellingen) bij betrokken zijn en die een omslag naar kringlooplandbouw willen maken, biedt AgroProeftuin de Peel de ‘Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant’.

 

Voorwaarden

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moeten projecten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project is innovatief en onderscheid zich van reeds lopende activiteiten in het kader van AgroProeftuin de Peel.
  • Het project heeft een regionaal karakter en wordt uitgevoerd in de Regio Noordoost Brabant.
  • Het project heeft een aantoonbaar en duurzaam economisch effect.
  • Het project draagt bij aan de versterking van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.
  • De initiatiefnemer is bereid kennis te delen ten behoeve van de regionale en/of economische ontwikkeling van de regio.
  • Het project kan binnen 12 maanden na verlening van de bijdrage worden afgerond.

 

Aanvragen zaaigeld

U kunt vanaf 1 maart 2021 een aanvraag indienen. Zie de website van RNOB is meer informatie beschikbaar, inclusief de volledige tekst van de regeling en een aanvraagformulier. Voor informatie over het zaaigeld kunt u contact opnemen met Stéphanie Woldringh, Regisseur Innovatieregelingen Regio Noordoost Brabant, e-mail subsidies@rnob.nl.

Voor meer informatie over AgroProeftuin de Peel kunt u contact opnemen met Celine van Soest, programma-coördinator AgroProeftuin de Peel, e-mail c.vansoest@agrifoodcapital.nl.

 

De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant is mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant en IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden.

 

Info

  • Zie de website van RNOB voor de volledige tekst en aanvraagformulier voor Zaaigeld Kringlooplandbouw (formeel: Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant). 

  • Klik hier voor voorbeelden van projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage