Onderzoek alternatieve brandstoffen voor emissieloze aardappelteelt

Derks Akkerbouw & Duurzame Energie wil onderzoeken op welke wijze de teelt van aardappelen kan worden verduurzaamd door elektrificatie van machines via zonne-energie en waterstof.

In de buitengebieden wordt veel elektriciteit opgewekt via zonnepanelen. Die energie kan niet altijd worden benut op het eigen bedrijf. Het project richt zich op het gezamenlijk met andere akkerbouwbedrijven en bedrijven uit de toeleverende en verwerkende sector komen tot een project waarin onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van verdere verduurzaming. 

Zonne-energie gebruiken voor productie waterstof
De filosofie van Derks is dat in de verduurzaming van de teelt van gewassen er nog veel kan worden gedaan met de vervanging van fossiele brandstoffen door duurzamere alternatieven. Met het opwekken van elektriciteit door de zonnepanelen kan hiermee al een stap worden gezet. Het is echter nog niet mogelijk om elektriciteit direct te gebruiken voor de machines die worden ingezet. Daarnaast geeft het terug leveren van elektriciteit aan het energienet steeds vaker belemmeringen. Mogelijke oplossingen zijn het inzetten van elektra voor de productie van waterstof of deze rechtstreeks benutten in elektrisch aangedreven machines / tractoren.

Haalbaarheidsonderzoek
Derks onderzoekt samen met collega-akkerbouwers, toeleverende en verwerkende bedrijven uit de sector de haalbaarheid van het vervangen van fossiele brandstoffen. Als eerste gaat Derks bedrijven bij elkaar brengen en gezamenlijke doelstellingen formuleren. Vervolgstap is om een uitgebreide haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

In het haalbaarheidsonderzoek komen de volgende zaken aan de orde:

 • Uitgangssituatie – wat is er aan tractoren / machines / installaties – wat gebruiken deze machines installaties aan fossiele brandstoffen – wat wordt er al aan duurzame energie geproduceerd;
 • Wat is de situatie die men voor ogen heeft over 5 jaar;
 • Wat is er voor nodig om zover te komen;
 • Wat is er aan technieken beschikbaar;
 • Wat zijn veelbelovende technieken / ontwikkelingen.


Bijzonderheden

 • Thema: Data & tech
 • Aanvrager: Derks Akkerbouw & Duurzame Energie
 • Samenwerking met: Subsidiefocus, akkerbouwbedrijven omgeving Volkel, toeleveranciers en verwerkers
 • Financiering: Bijdragenregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant 
 • Subsidie: € 5.000,-
 • Looptijd: 4 maanden tot 01-02-2023
 • Locatie: Volkel

 

Emissieloze aardappelteelt