Ammoniakemissie voorkomen met zuurstof en melasse

Maatschap Van Erp zoekt een oplossing voor het vervluchtigen van ammoniak uit drijfmest. De melkveehouder wil de ammoniak vastleggen in de mest. Dit moet leiden tot minder ammoniakemissies en een betere meststof. 

De proef houdt in dat door toevoeging van zuurstof en melasse aan drijfmest ammonium wordt omgezet naar nitraat. Dit gebeurt voordat de mest de opslag in gaat. Als de omzetting volledig is, zal er geen ammoniakuitstoot meer plaatsvinden. Tevens is de kwaliteit van de mest zo dat deze bij uitrijden direct beschikbaar is voor het gewas. 

Waar ligt het optimum?
Als dit gedeelte van de proef slaagt, wil Van Erp onderzoeken wat de optimale hoeveelheid zuurstof en melasse is om toe te voegen. Door de proef te herhalen met verschillende toegevoegde hoeveelheden bepalen we waar het optimum ligt.

Verwacht resultaat

  • Geen uitstoot van ammoniak in de lucht
  • Mest dat beter en sneller beschikbaar is voor de plant
  • Minder uitspoeling van stikstof
  • Verbetering leefomgeving door minder geuroverlast
  • Optimale voeding bodemleven en meer biodiversiteit
  • Perspectiefvolle mestbehandeling die op grote schaal is toe te passen

 

Bijzonderheden

 

gras