Veldbonen

Eiwit van eigen bodem

Eiwit van eigen bodem

De voeding voor mens en dier bevat veel geïmporteerde eiwitgrondstoffen zoals soja. Bij kringlooplandbouw hoort eiwit van eigen bodem. Meerdere agrarisch ondernemers experimenteren met bijzondere veevoergewassen zoals sorghum, veldbonen, voedererwten, lupine en klimbonen. Ook zijn er proefvelden met lupine en veldbonen die geschikt zijn voor humane voeding. Ze doen ervaring op met alternatieve gewassen en hebben aandacht voor een gezonde bodem en het minimaliseren van kunstmestgebruik.

 

GPS met vlinderbloemigen als rustgewas
GPS met vlinderbloemigen als rustgewas

GPS met vlinderbloemigen als rustgewas

De uitwerking van het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn en het nieuwe GLB gaan melkveehouders op hun bedrijf merken. Onder andere bij de inzet van stikstof en mest en bij de gewasverruiming in het… Lees meer

Veldbonenteelt voor veevoeding
Veldbonenteelt voor veevoeding

Veldbonenteelt voor veevoeding

Pedro van der Ven wil op de proeflocatie onderzoeken of het interessant is veldbonen te telen als ruwvoer. In veel milieudoelstellingen staat meer diversificatie van gewassen en meer rustgewassen. De… Lees meer

Granenmix als krachtvoervervanger
Granenmix als krachtvoervervanger

Granenmix als krachtvoervervanger

- NIEUW OP DE PROEFLOCATIE - Op het perceel op de proeflocatie gaat Roel Albers drie soorten zomergranen door elkaar heen zaaien: zomergerst, zomerrogge en zomertarwe. Door deze drie zomergranen te… Lees meer

Lupineteelt voor humane consumptie
Lupineteelt voor humane consumptie

Lupineteelt voor humane consumptie

Op de proeflocatie gaat Verkuijlen twee verschillende lupinerassen telen. Binnen het ras varieert hij in de hoeveelheid zaaizaad. De vraag is wat dat met de opbrengsten doet. Lees meer

Winterlupine, nieuwe eiwitteelt met zomerse opbrengst
Winterlupine, nieuwe eiwitteelt met zomerse opbrengst

Winterlupine, nieuwe eiwitteelt met zomerse opbrengst

Lupine verovert langzaam een plek in de transitie naar meer plantaardig eiwit in de voeding. De laatste jaren is er in het buitenland veel veredeld en is de rassenkeuze van zoete lupinerassen… Lees meer

Mengteelt sorghum en zonnebloem
Mengteelt sorghum en zonnebloem

Mengteelt sorghum en zonnebloem

Sorghum is mogelijk een alternatief voor snijmaïs, maar bevat relatief weinig eiwit. Mogelijk zijn zonnebloemen een goede aanvulling. De zaden bevatten eiwit en gezonde energie in de vorm van… Lees meer

Sojasilage
Sojasilage

Sojasilage

Sojasilage is blad-soja voor melkvee. Het gewas wordt geoogst voordat de boon zich ontwikkelt en ingekuild zoals snijmais. Daardoor heeft het een kort groeiseizoen. In 8 tot 10 weken levert het 8.000… Lees meer

Mengteelt maïs met klimbonen
Mengteelt maïs met klimbonen

Mengteelt maïs met klimbonen

Vrijwel elke melkveehouder gebruikt snijmaïs in de voeding voor het vee. Maïs bevat veel energie, maar weinig eiwit. Bonen kunnen een goede aanvulling zijn. Bovendien binden bonen, als… Lees meer

Diverse mengteelten voor veevoer varkens
Diverse mengteelten voor veevoer varkens

Diverse mengteelten voor veevoer varkens

Voergranen leveren veel energie voor varkens, maar weinig eiwit. Eiwitrijke voererwten zouden een mooie aanvulling zijn. Erwtenplanten zijn bovendien in staat stikstof uit de lucht te binden en vast… Lees meer

Rendabele teelt sojabonen
Rendabele teelt sojabonen

Rendabele teelt sojabonen

Soja gedijt het best in warme gebieden. In ons gematigde klimaat is de opbrengst tot nu toe te laag voor een rendabele grootschalige teelt van sojabonen die geschikt zijn voor gebruikt in humane… Lees meer

Mengteelt mais/zonnebloemen
Mengteelt mais/zonnebloemen

Mengteelt mais/zonnebloemen

Zonnebloemen kunnen goed tegen droogte en leveren ook een smakelijk voer op voor koeien. Het inkuilen van de planten is echter lastig. Daarom experimenteert melkveehouder Roel Albers uit Schaijk met… Lees meer

Voergewassen in strokenteelt
Voergewassen in strokenteelt

Voergewassen in strokenteelt

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de teelt van verschillende gewassen in afwisselende stroken mogelijk meer opbrengt dan afzonderlijke monoculturen. Dat effect treedt op als gewassen in bepaalde… Lees meer

Veldbonen als eiwitbron voor humane voeding
Veldbonen als eiwitbron voor humane voeding

Veldbonen als eiwitbron voor humane voeding

Veldbonen worden van oudsher gebruikt als eiwitrijk diervoedergewas. Deze veevoerbonen zijn mogelijk ook interessant voor humane voeding. Op de proeflocatie gaat coöperatie CZAV onderzoeken of de… Lees meer

Eiwit voor humane voeding uit bietenblad
Eiwit voor humane voeding uit bietenblad

Eiwit voor humane voeding uit bietenblad

Suikerbieten worden geteeld voor suiker, maar het blad groeit mogelijk uit tot een bron van plantaardig eiwit. Suiker Unie beschikt over een proces om eiwit te winnen uit groene bladeren zoals… Lees meer

Blauwmaanzaad als bodemvriendelijk nieuw gewas
Blauwmaanzaad als bodemvriendelijk nieuw gewas

Blauwmaanzaad als bodemvriendelijk nieuw gewas

Akkerbouwers in het zuidoostelijk zandgebied hebben behoefte aan nieuwe gewassen, zodat ze meer variatie kunnen aanbrengen in hun bouwplan. Vruchtwisseling is noodzakelijk voor een goede… Lees meer

Duurzame maisteelt op ruggen
Duurzame maisteelt op ruggen

Duurzame maisteelt op ruggen

Mais is voor de veehouderij een belangrijk veevoergewas met een hoge opbrengst en een uitstekende voederwaarde. Aan het gangbare teeltsysteem met een intensieve grondbewerking kleven nadelen,… Lees meer

Lupinen voor de melkveehouderij
Lupinen voor de melkveehouderij

Lupinen voor de melkveehouderij

Lupine is een nog onbekend voedergewas. De peulvrucht bindt als vlinderbloemige haar eigen stikstof, verbetert de bodemkwaliteit en zorgt op het land voor verbetering van de biodiversiteit. Lupine… Lees meer

Krachtvoer vervangen met teelt eiwitrijk voedergewas
Krachtvoer vervangen met teelt eiwitrijk voedergewas

Krachtvoer vervangen met teelt eiwitrijk voedergewas

Mts. Pennings wil op een natuur-inclusieve manier eiwitrijke voedergewassen telen. Dit draagt bij aan kringlooplandbouw, omdat voer van eigen grond de aankoop van krachtvoer met (geïmporteerde) soja… Lees meer

Sorghum als alternatief voor snijmaïs
Sorghum als alternatief voor snijmaïs

Sorghum als alternatief voor snijmaïs

Het van oorsprong Afrikaanse gewas sorghum kan een alternatief zijn voor maïs. Het gewas heeft meer wortels die dieper in de grond groeien. Daardoor ontstaat een betere bodemstructuur, waaruit veel… Lees meer

Herontwikkeling KI Beers tot eiwitcampus
Herontwikkeling KI Beers tot eiwitcampus

Herontwikkeling KI Beers tot eiwitcampus

Een broedplaats voor lokaal ondernemerschap en kennisontwikkeling op het gebied van agri en food. Dat is het toekomstbeeld van de herontwikkeling van het voormalige ki-station in Beers. Lees meer