Veldbonen

Eiwit van eigen bodem

Eiwit van eigen bodem

De voeding voor mens en dier bevat veel geïmporteerde eiwitgrondstoffen zoals soja. Bij kringlooplandbouw hoort eiwit van eigen bodem. Meerdere agrarisch ondernemers experimenteren met bijzondere veevoergewassen zoals sorghum, veldbonen, voedererwten, lupine en klimbonen. Ook zijn er proefvelden met lupine en veldbonen die geschikt zijn voor humane voeding. Ze doen ervaring op met alternatieve gewassen en hebben aandacht voor een gezonde bodem en het minimaliseren van kunstmestgebruik.

 

Teelt winterlupine voor humaan gebruik
Teelt winterlupine voor humaan gebruik

Teelt winterlupine voor humaan gebruik

In de transitie naar de consumptie van meer plantaardige eiwitten lijkt lupine perspectiefvol. De hectare-opbrengst van lupine is over het algemeen echter nog te laag. Daarnaast zijn lupinebonen soms… Read More

Proeflocatie 2023: Bemestingsproeven in veldbonenteelt
Proeflocatie 2023: Bemestingsproeven in veldbonenteelt

Proeflocatie 2023: Bemestingsproeven in veldbonenteelt

Pedro van der Ven teelt voor het tweede jaar op rij veldbonen. Nieuw in 2023 is dat hij de stikstofbinder BlueN inzet. Daarnaast gaat hij met de ervaringen van vorig jaar, ook op eigen percelen… Read More

Proeflocatie 2023: Drie soorten wintergranen zorgen voor smakelijk voer melkvee
Proeflocatie 2023: Drie soorten wintergranen zorgen voor smakelijk voer melkvee

Proeflocatie 2023: Drie soorten wintergranen zorgen voor smakelijk voer melkvee

Melkveehouder Roel Albers zaait dit jaar drie soorten wintergranen door elkaar heen. Namelijk gerst, rogge en tarwe. "Door deze drie wintergranen te mengen, proberen we een smakelijk mengsel te… Read More

Proeflocatie 2023: Van boon naar kaas
Proeflocatie 2023: Van boon naar kaas

Proeflocatie 2023: Van boon naar kaas

Willicroft is een bedrijf dat van bonen en andere peulvruchten kaas maakt, zoals mozzarella, cheddar en Gouda kaas. Delphy gaat aan de slag met de teelt van witte bonen waarvan plantaardige kaas wordt… Read More

Proeflocatie 2023: Meer eiwit in de kuil door combi mais en stokbonen
Proeflocatie 2023: Meer eiwit in de kuil door combi mais en stokbonen

Proeflocatie 2023: Meer eiwit in de kuil door combi mais en stokbonen

Melkveehouder Geert Hol optimaliseert de teelt van stokbonen in mais jaar op jaar. Dit jaar teelt hij deze mengteelt voor de vijfde keer op de proeflocatie. Door de bonen na onkruidbestrijding in de… Read More

Proeflocatie 2023:  Extra eiwit halen uit rustgewas van wintertriticale met erwten
Proeflocatie 2023: Extra eiwit halen uit rustgewas van wintertriticale met erwten

Proeflocatie 2023: Extra eiwit halen uit rustgewas van wintertriticale met erwten

Veehouder John Melis teelt al meerdere jaren achtereen tarwe met voererwten op de proeflocatie. Telkens in andere zaaidichtheden en verhoudingen om daarmee deze mengteelt verder te optimaliseren. Dit… Read More

Proeflocatie 2023: Zijn witte en zwarte bonen succesvol te telen op zandgrond?
Proeflocatie 2023: Zijn witte en zwarte bonen succesvol te telen op zandgrond?

Proeflocatie 2023: Zijn witte en zwarte bonen succesvol te telen op zandgrond?

In Nederland wordt sinds enkele jaren geprobeerd om witte en zwarte bonen te telen bestemd voor de afzet van plantaardige eiwitten. Dit is slechts nog kleinschalig op Zeeuwse kleigrond gedaan. Er is… Read More

Proeflocatie 2023: Duurzamere en goedkopere maisteelt door teelt op ruggen
Proeflocatie 2023: Duurzamere en goedkopere maisteelt door teelt op ruggen

Proeflocatie 2023: Duurzamere en goedkopere maisteelt door teelt op ruggen

Mais is een liefhebber van veel stikstof in de bodem. Om het toekomstige maisperceel goed te preprareren, heeft akkerbouwer/veehouder John Melis in het najaar van 2022 een vanggewas met wikke en… Read More

Proeflocatie 2023: Met bankerfields de zwarte bonenluis bestrijden in veldbonen
Proeflocatie 2023: Met bankerfields de zwarte bonenluis bestrijden in veldbonen

Proeflocatie 2023: Met bankerfields de zwarte bonenluis bestrijden in veldbonen

Veehouder Pieter Thelosen onderzoekt op de proeflocatie of bankerfields rondom de teelt van veldbonen zorgt voor voldoende natuurlijke vijanden tegen de zwarte bonenluis. Daarnaast moet een… Read More

Proeflocatie 2023: Winterwikke als belangrijke eiwitbron
Proeflocatie 2023: Winterwikke als belangrijke eiwitbron

Proeflocatie 2023: Winterwikke als belangrijke eiwitbron

Melkveehouder Geert Hol teelt voor de eerste keer winterwikke op de proeflocatie. Winterwikke is een eiwitrijke peul. Hiermee verwacht de melkveehouder een hogere eiwitopbrengst van eigen land te… Read More

GPS met vlinderbloemigen als rustgewas
GPS met vlinderbloemigen als rustgewas

GPS met vlinderbloemigen als rustgewas

De uitwerking van het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn en het nieuwe GLB gaan melkveehouders op hun bedrijf merken. Onder andere bij de inzet van stikstof en mest en bij de gewasverruiming in het… Read More

Veldbonenteelt voor veevoeding
Veldbonenteelt voor veevoeding

Veldbonenteelt voor veevoeding

Pedro van der Ven wil op de proeflocatie onderzoeken of het interessant is veldbonen te telen als ruwvoer. In veel milieudoelstellingen staat meer diversificatie van gewassen en meer rustgewassen. De… Read More

Granenmix als krachtvoervervanger
Granenmix als krachtvoervervanger

Granenmix als krachtvoervervanger

- NIEUW OP DE PROEFLOCATIE - Op het perceel op de proeflocatie gaat Roel Albers drie soorten zomergranen door elkaar heen zaaien: zomergerst, zomerrogge en zomertarwe. Door deze drie zomergranen te… Read More

Lupineteelt voor humane consumptie
Lupineteelt voor humane consumptie

Lupineteelt voor humane consumptie

Op de proeflocatie gaat Verkuijlen twee verschillende lupinerassen telen. Binnen het ras varieert hij in de hoeveelheid zaaizaad. De vraag is wat dat met de opbrengsten doet. Read More

Winterlupine, nieuwe eiwitteelt met zomerse opbrengst
Winterlupine, nieuwe eiwitteelt met zomerse opbrengst

Winterlupine, nieuwe eiwitteelt met zomerse opbrengst

Lupine verovert langzaam een plek in de transitie naar meer plantaardig eiwit in de voeding. De laatste jaren is er in het buitenland veel veredeld en is de rassenkeuze van zoete lupinerassen… Read More

Mengteelt sorghum en zonnebloem
Mengteelt sorghum en zonnebloem

Mengteelt sorghum en zonnebloem

Sorghum is mogelijk een alternatief voor snijmaïs, maar bevat relatief weinig eiwit. Mogelijk zijn zonnebloemen een goede aanvulling. De zaden bevatten eiwit en gezonde energie in de vorm van… Read More

Sojasilage
Sojasilage

Sojasilage

Sojasilage is blad-soja voor melkvee. Het gewas wordt geoogst voordat de boon zich ontwikkelt en ingekuild zoals snijmais. Daardoor heeft het een kort groeiseizoen. In 8 tot 10 weken levert het 8.000… Read More

Mengteelt maïs met klimbonen
Mengteelt maïs met klimbonen

Mengteelt maïs met klimbonen

Vrijwel elke melkveehouder gebruikt snijmaïs in de voeding voor het vee. Maïs bevat veel energie, maar weinig eiwit. Bonen kunnen een goede aanvulling zijn. Bovendien binden bonen, als… Read More

Diverse mengteelten voor veevoer varkens
Diverse mengteelten voor veevoer varkens

Diverse mengteelten voor veevoer varkens

Voergranen leveren veel energie voor varkens, maar weinig eiwit. Eiwitrijke voererwten zouden een mooie aanvulling zijn. Erwtenplanten zijn bovendien in staat stikstof uit de lucht te binden en vast… Read More

Rendabele teelt sojabonen
Rendabele teelt sojabonen

Rendabele teelt sojabonen

Soja gedijt het best in warme gebieden. In ons gematigde klimaat is de opbrengst tot nu toe te laag voor een rendabele grootschalige teelt van sojabonen die geschikt zijn voor gebruikt in humane… Read More

Mengteelt mais/zonnebloemen
Mengteelt mais/zonnebloemen

Mengteelt mais/zonnebloemen

Zonnebloemen kunnen goed tegen droogte en leveren ook een smakelijk voer op voor koeien. Het inkuilen van de planten is echter lastig. Daarom experimenteert melkveehouder Roel Albers uit Schaijk met… Read More

Voergewassen in strokenteelt
Voergewassen in strokenteelt

Voergewassen in strokenteelt

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de teelt van verschillende gewassen in afwisselende stroken mogelijk meer opbrengt dan afzonderlijke monoculturen. Dat effect treedt op als gewassen in bepaalde… Read More

Veldbonen als eiwitbron voor humane voeding
Veldbonen als eiwitbron voor humane voeding

Veldbonen als eiwitbron voor humane voeding

Veldbonen worden van oudsher gebruikt als eiwitrijk diervoedergewas. Deze veevoerbonen zijn mogelijk ook interessant voor humane voeding. Op de proeflocatie gaat coöperatie CZAV onderzoeken of de… Read More

Eiwit voor humane voeding uit bietenblad
Eiwit voor humane voeding uit bietenblad

Eiwit voor humane voeding uit bietenblad

Suikerbieten worden geteeld voor suiker, maar het blad groeit mogelijk uit tot een bron van plantaardig eiwit. Suiker Unie beschikt over een proces om eiwit te winnen uit groene bladeren zoals… Read More

Blauwmaanzaad als bodemvriendelijk nieuw gewas
Blauwmaanzaad als bodemvriendelijk nieuw gewas

Blauwmaanzaad als bodemvriendelijk nieuw gewas

Akkerbouwers in het zuidoostelijk zandgebied hebben behoefte aan nieuwe gewassen, zodat ze meer variatie kunnen aanbrengen in hun bouwplan. Vruchtwisseling is noodzakelijk voor een goede… Read More

Duurzame maisteelt op ruggen
Duurzame maisteelt op ruggen

Duurzame maisteelt op ruggen

Mais is voor de veehouderij een belangrijk veevoergewas met een hoge opbrengst en een uitstekende voederwaarde. Aan het gangbare teeltsysteem met een intensieve grondbewerking kleven nadelen,… Read More

Lupinen voor de melkveehouderij
Lupinen voor de melkveehouderij

Lupinen voor de melkveehouderij

Lupine is een nog onbekend voedergewas. De peulvrucht bindt als vlinderbloemige haar eigen stikstof, verbetert de bodemkwaliteit en zorgt op het land voor verbetering van de biodiversiteit. Lupine… Read More

Krachtvoer vervangen met teelt eiwitrijk voedergewas
Krachtvoer vervangen met teelt eiwitrijk voedergewas

Krachtvoer vervangen met teelt eiwitrijk voedergewas

Mts. Pennings wil op een natuur-inclusieve manier eiwitrijke voedergewassen telen. Dit draagt bij aan kringlooplandbouw, omdat voer van eigen grond de aankoop van krachtvoer met (geïmporteerde) soja… Read More

Sorghum als alternatief voor snijmaïs
Sorghum als alternatief voor snijmaïs

Sorghum als alternatief voor snijmaïs

Het van oorsprong Afrikaanse gewas sorghum kan een alternatief zijn voor maïs. Het gewas heeft meer wortels die dieper in de grond groeien. Daardoor ontstaat een betere bodemstructuur, waaruit veel… Read More

Herontwikkeling KI Beers tot eiwitcampus
Herontwikkeling KI Beers tot eiwitcampus

Herontwikkeling KI Beers tot eiwitcampus

Een broedplaats voor lokaal ondernemerschap en kennisontwikkeling op het gebied van agri en food. Dat is het toekomstbeeld van de herontwikkeling van het voormalige ki-station in Beers. Read More