VOF Schipperspeel: lagere stikstofuitstoot door minder verliezen en betere benutting

Het is melkveebedrijf VOF Schipperspeel gelukt om de uitstoot van stikstof op het bedrijf te verminderen. Door managementmaatregelen zijn de stikstofverliezen beperkt en is de stikstofopname voor de gewassen verbeterd. Daarnaast is stikstof uit mest gestript en vervolgens als kunstmestvervanger benut. 


In 2021 zijn melkveehouders Teun en Harm Wientjes gestart met het project ‘Winnen zonder verliezen’ met financiering uit de Bijdragenregeling van AgroProeftuin de Peel. Onderzoeksvraag was of de stikstofuitstoot kan worden verminderd door ammoniak af te vangen voordat deze vervluchtigt. Op het bedrijf is reeds een ammoniakstripper geïnstalleerd, die stikstof opvangt. Er zijn sensoren aangeschaft om de verandering van de stikstofemissie te meten. De sensoren zijn gebruikt in de stal en op diverse proefvelden tijdens het aanwenden van mest. Dit zijn kwalitatieve metingen.
De broers Wientjes nemen ook deel aan het gelijknamige project ‘winnen zonder verliezen’ dat begeleid wordt door DLV Advies, hierbij worden innovatie en managementmaatregelen intensief gevolgd om mineralenverliezen om te zetten in opbrengsten.

Resultaat
Door ammoniak te strippen voorafgaand aan mestopslag en mestaanwending is aantoonbaar minder emissie van ammoniak naar de lucht en minder nitraatemissie naar het grondwater. In de gehele kringloop van het melkveebedrijf zijn er minder stikstofverliezen en is er een hogere benutting van stikstof door de gewassen.
Het effect van de stikstofreductie is niet gekwantificeerd binnen dit project. Om significante resultaten te kunnen aantonen, is grootschalig onderzoek nodig van bijvoorbeeld Wageningen UR.

Vervolgstappen
De ondernemers zijn er van overtuigd dat dit project bijdraagt aan de kennis over effectieve bemestings- en managementmaatregelen. Naar aanleiding van de opzet en de resultaten van het project is aan het ministerie van LNV geadviseerd meer gebruik te maken van doelsturing om de stikstofuitstoot te verminderen in plaats van het opleggen van stikstofmaatregelen. Wientjes ziet kansen om de inzet van sensoren verder te verbeteren en deze meer op het bedrijf in te zetten.

Daarnaast doet Wientjes samen met Bart Peters, akkerbouwer in St Anthonis, mee aan het PAVEx-project van Wageningen UR. Hierbij wordt uitvoeriger gemeten aan gewasopbrengsten en nitraatverliezen.

 

Ideeën voor data- of technische oplossingen
Heb jij een idee om kringlooplandbouw uit te voeren met data- of technische oplossingen? AgroProeftuin De Peel helpt je om een praktijkproef op te zetten en de mogelijkheden en meerwaarde te onderzoeken.
Neem contact op met Ronald Luijkx, 
r.luijkx@agrifoodcapital.nl; 06 10 14 27 00.

rapportage winnen zonder verliezen

Bijzonderheden