Regieondersteuningsteam NPLG ministerie LNV bezoekt de regio

Op woensdag 8 februari bracht het regieondersteuningsteam NPLG*-Zuid Nederland een werkbezoek aan onze regio. Onder andere aan AgroProeftuin de Peel. Vanuit het ministerie van LNV is dit team betrokken bij het leggen van de complexe ruimtelijke puzzel in het landelijk gebied. Urgente opgaven moeten gelijktijdig en in samenhang worden opgepakt; onder andere op gebied van stikstof, water, natuur, landbouw, wonen, energie en klimaat. Dit zijn belangrijke thema’s voor de regio Noordoost-Brabant. 


Perspectief voor boeren
In de ochtend stond het werkbezoek in het teken van de uitdagingen voor de ruimtelijke inrichting van het buitengebied in onze regio. En hoe de boeren daarbij perspectief te bieden. Een van de boeren die werd bezocht was Patrick van der Pas in Heeswijk-Dinther. Hij probeert zijn boerenbedrijf al vijf jaar om te vormen tot een bedrijf met zorgwoningen en een Bed&Breakfast. “Ik loop in de procedure steeds vast, omdat niet duidelijk is wat er wel en wat niet mag in buitengebied.”

Transitiefonds
De oproep aan LNV is om (meer) ondersteuning te bieden in capaciteit aan regio’s en gemeentes. Daarnaast om het Transitiefonds – om de aanpak van de uitdagingen in landbouw en natuur te stimuleren – voor een bredere groep agrarische ondernemers in te zetten. Nu kunnen daar alleen boeren gebruik van maken met een bedrijf in de directe nabijheid van Natura2000-gebieden. Maar ook buiten deze gebieden is flinke stikstof en natuurwinst te halen. Door het Transitiefonds ook voor boeren buiten de Natura2000-gebieden beschikbaar te maken, ontstaat er letterlijk meer ruimte en grond om mee te puzzelen. Bovendien wordt de drempel verlaagd voor boeren om te innoveren.

Bezoek aan AgroProeftuin de Peel
De middag stond in het teken van landbouwinnovatie. De LNV-delegatie ging op bezoek bij AgroProeftuin de Peel. Centraal stond de vraag: hoe kunnen de agrarische innovaties in het gebied de gebiedsontwikkelingsplannen ondersteunen? Een van de pilots waar AgroProeftuin de Peel bij betrokken is, is die van melkveehouders Teun en Harm Wientjes en akkerbouwer/varkenshouder Bart Peters.
Sinds 2021 werken zij met Wageningen UR aan een optimale mestbenutting en uitgekiende gewasrotaties. Brigitte Kroonen van Wageningen UR Vredepeel: “Een belangrijke ambitie in dit gebied is een gezonde bodem, schoon water en schone lucht. Dat doen we hier door kringlopen op regionaal niveau te sluiten, vergaande mestverbetering en reductie van nitraatuitspoeling en ammoniakuitstoot.”

Sturen op doelen
“We zijn nog maar kort bezig, maar deze pilot levert mij nu al nieuwe inzichten op waarmee ik mijn bedrijf toekomstbestendig kan maken”, vertelt Bart. Harm gaf op zijn bedrijf in Oploo een rondleiding langs de koeien en stikstofstripper. Hij deelde zijn inzicht met de LNV-delegatie : “Voor ons bedrijf werkt sturen op doelen (nitraat en ammoniak). Daarvoor kunnen we ons ondernemerschap maximaal inzetten en behalen we sneller onze doelen. In ieder geval sneller dan wanneer we moeten voldoen aan allerlei maatregelen.” Harm denkt graag mee over een goede borging van een degelijke werkwijze.

Voortrekkersrol
Jeroen van den Heuvel, wethouder bij de gemeente Maashorst en voorzitter van de stuurgroep van AgroProeftuin de Peel, kijkt tevreden terug op een geslaagde dag. “De LNV-delegatie was vooral onder de indruk van de gesprekken met de ondernemers. We hebben inzichtelijk kunnen maken hoe experimenteergebieden de gebiedsprocessen kunnen versterken. Maar ook hoe belangrijk het is om verder te kijken dan alleen Natura2000-gebieden als het om ondersteuning van de transitie van het landelijk gebied gaat. Onze regio kan hierin een voortrekkersrol vervullen.”

*  NPLG = Nationaal Plan Landelijk Gebied