Gewasgroep veldboon

Veldbonen passen bij kringlooplandbouw, omdat het gewas tot de vlinderbloemigen behoort. Deze kunnen stikstof uit de lucht binden en in de bodem vastleggen. De bonen zijn daardoor mogelijk interessant voor de vruchtwisseling. De voordelen voor de vruchtwisseling zijn de reden waarom lupine onderdeel is van het project Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten.


Het gewas dat na de bonen wordt geteeld op dezelfde grond heeft dankzij de vastgelegde stikstof in de bodem minder (kunst)mest nodig. Een ander ‘kringloopaspect’ is dat de regionale eiwitteelt mogelijk een alternatief is voor import van grondstoffen zoals soja en voor de transitie naar een hoger aandeel plantaardig eiwit in humane voeding. 

In dit project zoeken telers in Oost-Brabant en Noord-Limburg (De Peel) - verenigd in de telersgroep veldbonen - naar nieuwe teelten die geschikt zijn als rotatiegewas in een intensief bouwplan. Het doel is om teelten te onderscheiden die goed zijn voor bodem, water én boer. 
 

Publicaties