Telersgroep rotatieteelten

Bonen zoals lupine en veldbonen zijn vlinderbloemingen. Het zijn gewassen die stikstof uit de lucht kunnen binden en in de bodem vastleggen. Een volggewas kan deze stikstof benutten. Het idee is dat er hierdoor een lagere of geen mestgift nodig is en stikstof minder uitspoelt. Bonen zijn daarom om meerdere redenen interessant voor de vruchtwisseling op veel agrarische bedrijven. Echter bonen zijn ook nieuwe, relatief onbekende gewassen die nieuwe teeltkennis vergen. Om deze kennis te ontwikkelen, worden binnen het project Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten de telersgroep rotatieteelten gestart.


Telers in Oost-Brabant en Noord-Limburg (De Peel) die in 2023 veldbonen of lupine telen, zijn betrokken bij de telersgroep rotatieteelten. Zij gaan meten en monitoren wat precies langjarig de voordelen zijn van vlinderbloemigen in rotatieteelten. Want naast teelttechniek en marktontwikkeling is inpassing in gewasrotaties nodig om van vlinderbloemigen een succes te maken. 

De verwachte voordelen van vlinderbloemigen:

  • leggen stikstof uit de lucht vast in de bodem
  • voor de teelt is geen kunstmest nodig; minder organische mest
  • het gewas heeft een positief effect op de bodemgezondheid
  • het gewas zorgt voor de opbouw van organische stof in de bodem

Vragen die er zijn:

  • hoe tillen we de vastgelegde stikstof de winter over?
  • wat is het effect op aaltjesontwikkeling?
  • wat is de bijdrage van vanggewassen?

Om antwoorden te kunnen geven, worden diverse stikstofmetingen in de bodem uitgevoerd. Stikstofplanner N-dicea berekent aan de hand van de metingen en de historie van het perceel wat mogelijke gewasrotaties zijn voor de komende jaren.

 

Plan van aanpak telersgroep rotatieteelten

 

rotaties.JPG