Natte teelten als verdienmodel

De vezels van natte teelten zijn uitermate geschikt voor verwerking in textiel, bioplastic, coatings of als isolatiepanelen of dakbedekking. Echter bouwbedrijven die dergelijke natuurlijke bouwmaterialen willen inzetten, lopen er tegenaan dat er op dit moment weinig productie in Nederland is. Hier liggen dus kansen. Daarom gaat Waterschap Aa en Maas de totale marktvraag in kaart brengen, een inschatting maken van de gewenste hectares natte teelt en een tool ontwikkelen voor inzicht in de winstgevendheid van deze gewassen. 


Wat zijn de kansen van natte teelten zoals lisdodde, riet, olifantsgras of wilg in de Peel en op de hoge zandgronden? Als partner in de AgroProeftuin de Peel wil Waterschap Aa & Maas hier een antwoord op geven. Bij het telen van deze gewassen kan de boer namelijk behoorlijk hoge waterstanden hanteren en de bodem als waterbuffer inzetten. Zo dragen ze bij aan droogtebestrijding en worden het perceel en de omgeving klimaatrobuuster. Op dit moment komen natte teelten in Brabant nog niet vaak voor. Daarom brengt het waterschap samen met gespecialiseerde adviesbureaus in kaart waar afzetmogelijkheden liggen en aan welke eisen de gewassen moeten voldoen om bijvoorbeeld als duurzaam bouwmateriaal of als bioplastic te worden ingezet. Een makkelijk te bedienen excel-rekentool geeft daarnaast inzicht in de winstgevendheid van de verschillende gewassen.


Natte teelten als nieuwe inkomstenbron?
Welke overwegingen zijn belangrijk voor een agrariër die nadenkt over natte teelt? Essentieel zijn de volumes die per jaar nodig zijn, de specificaties waar de oogst aan moet voldoen en de prijs die ervoor wordt betaald. De winstmarge wordt voornamelijk bepaald door de verkoopprijs en of er, afhankelijk van het stuk grond, geïnvesteerd moet worden in nieuw apparatuur om te oogsten. Nabewerking van de gewassen, zoals persen, drogen en/of hakselen, helpt om het product tegen een hogere prijs af te zetten. Met de rekentool kan iedereen op basis van o.a. de verkoopprijzen en teeltcondities uitrekenen wat natte teelten per hectare kunnen opleveren. De tool wordt continue doorontwikkeld, waarbij nieuwe inzichten van boeren en experts en ervaringen uit het Veenweidegebied helpen om de voorspellingen nog nauwkeuriger te maken. Zo komen we tot een concrete business case waar ondernemers mee aan de slag kunnen.

 

Groeiende vraag, weinig aanbod
Inmiddels zijn er negen ondernemingen betrokken die informatie geven over de markt. In het algemeen is er een groeiende vraag voor natuurlijke bouwmaterialen die geproduceerd kunnen worden uit bijvoorbeeld riet, miscanthus, hennep en lisdodde. Daarnaast zijn vezels van natte teelten ook geschikt voor verwerking in textiel, bioplastics of coatings. Specifiek komt naar voren dat riet in toenemende mate een interessant gewas is vanwege leveringstekorten uit China. Bouwbedrijven die lisdodde voor de productie van isolatiepanelen willen gebruiken, lopen er tegenaan dat er op dit moment geen significante productie van dergelijke natte teelten is in Nederland. De productie van deze duurzame bouwmaterialen op grote schaal is dus nog niet mogelijk, terwijl de vraag ernaar groeit.

 

En nu?
De komende tijd gaaT Waterschap Aa en Maas gebruiken om de totale marktvraag in kaart te brengen, met een inschatting van de daarbij horende hectares aan natte teelt. Daarnaast organiseert het waterschap dit najaar diverse bijeenkomsten en excursies voor agrariërs en bedrijven in de keten. Hierbij werkt het schap samen met AgroProeftuin de Peel en het Innovatiehuis de Peel.


Voor meer informatie over deelname aan deze evenementen, neem contact op met hvandenelsen@aaenmaas.nl .

 

 

Waterschap Aa en Maas brengt samen met gespecialiseerde adviesbureaus in kaart waar afzetmogelijkheden liggen en aan welke eisen de natte teelten moeten voldoen om bijvoorbeeld als duurzaam bouwmateriaal of als bioplastic te worden ingezet. Een makkelijk te bedienen excel-rekentool geeft daarnaast inzicht in de winstgevendheid van de verschillende gewassen.