Lessen uit transitietraject natuurinclusieve landbouw in De Margriet

Boeren die grond pachten in ‘De Margriet’ bij Helvoirt zijn eind 2020 aan de slag gegaan met de transitie naar een meer natuur-inclusieve landbouw. Het project loopt nog tot 2026. Wel zijn er al lessen te trekken die zorgen voor een betere samenwerking tussen de terreinbeheerders en de boeren. 

Met de boeren in De Margriet is een duurzame pachtovereenkomst voor een periode van 6 jaar afgesloten. Daarin is afgesproken: 

  • Verandering landgebruik: vruchtwisseling met minimaal 3 jaar de teelt van grasklaver met kruiden, kruidenrijk grasland of luzerne en maximaal 3 jaar bouwland.
  • In ruil voor de pachtprijsverlaging kan de pachter kiezen om bloemrijke kruidenranden aan te leggen en te onderhouden.

Uiteindelijke doelen zijn: meer biodiversiteit, beter watervasthoudend vermogen van de bodem en meer bodemorganische stof.

Lessen in samenwerking

  • Geef experimenteerruimte met een lagere pachtprijs. Aangepast landgebruik gaat vaak gepaard met lagere opbrengsten en kan alleen duurzaam worden toegepast als de pachtprijs wordt aangepast. ​
  • Investeer in de relatie pachter-verpachter. Het is effectief om gezamenlijk een koers te bepalen voor de langere termijn. Hierop kunnen beide partijen voortbouwen. ​
  • Blijf boeren verbinden; de meeste voldoening ervaren boeren door de samenwerking die ontstond tussen boeren.​
  • Koppel beleid aan de praktijk onder andere door signalen vanuit de praktijk serieus te nemen.​
  • Blijf kwantificeren; boeren hebben kwantificatie nodig om aan de buitenwereld te laten zien wat het effect is van hun handelen. Voor de verpachter is het belangrijk om vinger aan de pols te houden of de pachtprijsvermindering in verhouding is met het resultaat.​
  • Gezamenlijk investeren werkt. Door de overeenkomstige belangen te erkennen groeit het vertrouwen.​

Lees hier het hele rapport over de activiteiten en metingen in De Margriet.