Boeren en proefboerderijen in de Peel zoeken samen nieuwe rotatieteelten

Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem zijn onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht. Als antwoord hierop ontwikkelen de samenwerkende partijen nieuwe teelten voor vruchtwisseling in de Peel. Teelten die op termijn economisch rendabel moeten zijn. Boeren, proeftuinen, onderwijs, overheid en onderzoek bundelen de krachten en starten samen het innovatieve project Verbonden Peelproeftuinen voor Slimme Rotatieteelten. Meer boeren zijn welkom om aan te sluiten.  


Het plan is dat boeren in de Peelproeftuinen én op eigen percelen nieuwe rotatieteelten ontwikkelen. De partijen gaan uit van vruchtwisseling van bestaande en ook nieuwe gewassen zoals bijvoorbeeld lupine en veldbonen. Bij de ontwikkeling van nieuwe gewassen voor vruchtwisseling krijgen boeren hulp van HAS Hogeschool, WUR Open Teelten Vredepeel en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw.  
Cruciaal voor het slagen van het project is de samenwerking met en tussen boeren. Bijvoorbeeld op het gebied van grondruil als een rotatieteelt andere grond vergt. Of vanuit teelt-kennisgroepen om kennis en ervaring over teelten uit te wisselen.  

Duurzamer en productiever 
Het beoogde resultaat is dat het werken met slimme rotatieteelten kosten bespaart, de bodemvruchtbaarheid toeneemt, er minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest nodig zijn en de uitspoeling van schadelijke stoffen zoals nitraat wordt verminderd. Michiel Ytsma van AgroProeftuin de Peel: “Zo werken we samen met boeren in de Peel aan een duurzaam verdienmodel voor bedrijven op de zandgronden.” 

Unieke samenwerking 
Uniek in dit project is de samenwerking tussen de regio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. De proeftuinen en netwerkorganisaties WUR|Open Teelten proefbedrijf Vredepeel, Platform Nieuwe Teelten Limburg, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, Regio Noord-Limburg, LLTB, Innovatiehuis de Peel en AgroProeftuin de Peel zijn actief betrokken. Deze samenwerking moet leiden tot een innovatienetwerk dat boeren inhoudelijk ondersteunt bij hun activiteiten in dit project. 
De samenwerking wordt financieel ondersteund door het IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. Hierin zijn het Rijk, de provincies Limburg en Noord-Brabant, waterschappen Aa & Maas en Limburg en de gemeenten uit Noord Limburg, Noordoost- & Zuidoost-Brabant vertegenwoordigd. 

Doe mee! 
Boeren in Oost-Brabant en Noord-Limburg kunnen deelnemen aan het project. Wil jij aan de slag met vernieuwende rotaties op basis van vruchtwisseling en nieuwe teelten? Op het eigen bedrijf of in de Peelproeftuinen? Neem dan contact op met een van de drie betrokken organisaties:

AgroProeftuin de Peel:
Ellen Kusters, 06 46 34 75 30 of ellen.kusters@agriconnection.com

Innovatiehuis de Peel:
Marieke van Beers, 06 83 54 23 28 of mariekevanbeers@innovatiehuisdepeel.nl

LLTB:
Patrick Lemmens, 06 22 69 32 73 of plemmens@lltb.nl

 

Artikel Nieuwe Oogst, 9 april 2022

Download hier het leesbare artikel van Nieuwe Oogst. 

WhatsApp Image 2022-04-13 at 10.18.33 AM.jpeg

Boeren en proefboerderijen in de Peel gaan samen op zoek naar nieuwe rotatieteelten Boeren en proefboerderijen in de Peel gaan samen op zoek naar nieuwe rotatieteelten