Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand van start

Deze maand ging de Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand van start. Dit nieuwe initiatief van AgroProeftuin de Peel, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en Wageningen University & Research richt zich op de ontwikkeling van toekomstbestendige landbouw en veeteelt op zandgronden. 

 

Grote uitdagingen
De landbouw in Zuidoost-Nederland staat voor grote uitdagingen, met name op gebied van water, bodem, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Zandgronden hebben van nature weinig bindingscapaciteit waardoor de bodem bijvoorbeeld minder gemakkelijk water en voedingsstoffen vasthoudt. Daarnaast heeft dit gebied, net als andere regio’s, te maken met toenemende grondstofschaarste, personeelstekorten en steeds hogere eisen wat betreft verduurzaming (energie, circulariteit). 

Innovatieve bedrijfssystemen
De Boerderij is een zogenoemd gebiedsgericht fieldlab. Hier werken agrarische ondernemers, ketenpartijen, kennisinstellingen en overheden samen praktijkgericht aan vernieuwende vormen van landbouw en nieuwe verdienmodellen. Op basis van een gedegen ontwerpproces worden systemen aangelegd en getest in echte praktijksituaties. Het gaat om (combinaties van) akkerbouw, groenteteelt en varkens- en melkveehouderij.

In de praktijk
Mijke Horneman, projectleider vanuit AgriFood Capital, is trots op de basis die de initiatiefnemers samen hebben gelegd. Dat geldt ook voor het enorme netwerk van ondernemers en experts eromheen. “We willen met de Boederij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand toekomstbestendige bedrijfssystemen ontwikkelen door te doén. Het gaat om systemen die zowel voldoende verdienvermogen creëren voor de boer als bijdragen aan oplossingen voor de verschillende maatschappelijke opgaven van zandgebieden. Denk aan water, bodem, biodiversiteit, dierenwelzijn, natuur en klimaat. In het fieldlab pakken we de opgaven integraal en gebiedsgericht op."

De eerste stappen naar de realisatie van het nieuwe fieldlab worden dit jaar gezet met de aanleg van deelsystemen.