Agro Proeftuin de Peel

Bodemverbetering met compost van lokale organische reststromen

Bodemverbetering met compost van lokale organische reststromen

Het (vervolg)project 'Organische reststromen voor bodemverbetering' heeft als doel de ervaringen uit eerdere projecten in praktijk te brengen. Daarnaast gaat het om het ontwikkelen van kennis omtrent het composteren van lokale reststromen en toepassing op de bodem. Het beoogde praktijkresultaat is een samenwerking op gang te brengen tussen verschillende partijen in de regio.
 

Een vitale bodem is belangrijk voor de landbouw. Organische stof in de grond en bodemleven zorgen voor meer dan alleen een goede gewasopbrengst. Dankzij een goede bodemgezondheid zijn planten beter bestand tegen ziekten en kunnen ze de voedingsstoffen in de grond beter benutten. Gewassen hebben dan minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen nodig. Ook kan een gezonde bodem beter vocht vasthouden en water doorlaten. Dat maakt de omgeving bestand tegen zowel droogte als wateroverlast.

Organische stof is cruciaal voor een vitale bodem. Compost vergroot de hoeveelheid organische stof in de grond en stimuleert het bodemleven. Deze bodemverbeteraar wordt gemaakt van organische reststromen zoals bermmaaisel of snoeiafval.

In een voorgaand project heeft HAS Hogeschool in een praktijkproef compostering van lokale reststromen onderzocht. Daarnaast vinden op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel en op twee andere locaties teeltproeven plaats om het effect van compost en insectensubstraat op bodemkwaliteit en gewasopbrengst te monitoren. Dit laatste onderdeel loopt door tot 2023 en wordt afgerond met een afsluitend onderzoek naar de monitoringsdata.

Deelprojecten

Het vervolgproject richt zich in 2019 en 2020 op de volgende deelprojecten:

  1. Compost-/gebiedssamenwerking (aanjager)
  2. Nieuwe lokale ketensamenwerking
  3. Maatschappelijke kosten-batenanalyse bodemverbeterende maatregelen
  4. Zelfstandig (coöperatief) composteren
  5. Kennisuitwisseling

Partners

Deze bodemprojecten zijn een initiatief van HAS Hogeschool en AgriFood Capital. Daarbij werken diverse partijen samen, zoals gemeenten, waterschappen, composteerbedrijven en agrarische ondernemers. De projecten worden mede mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Brabant. (Tussentijdse) resultaten publiceren we op deze website en zijn openbaar en kosteloos beschikbaar. Over de voortgang van deze projecten communiceert de HAS via aparte inhoudelijke nieuwsbrieven. Aanmelden hiervoor kan bij Mieke van Eerten-Jansen (M.vanEerten@has.nl).