Natte teelt lisdodde

Gebiedsmonitoring Laar: betere woonbeleving rond veehouderijen

In het project ‘Gebiedsmonitoring en beleving Laar’ werkt de gemeente Sint-Michielsgestel samen met partners aan het beperken van de hinder die omwonenden ervaren van veehouderijbedrijven. Daarbij kijken ze naar de feitelijke werking van verbetermaatregelen in stallen en naar de verandering van hinderbeleving.

Het gebied Laar/ Nieuw Laar is één van de Brabantse urgentiegebieden vanwege ervaren overlast van veehouderijen. In dit gebied moet een verbetering van het woon- en leefklimaat plaatsvinden. Dat kan door een aantal agrarische bedrijven in dit gebied te laten stoppen. Daarnaast kunnen blijvende veehouderijen verbetering van het woon- en leefklimaat realiseren met maatregelen in de stallen, zoals de inzet van emissiereducerende technieken en een andere manier van verspreiding van de geur. Ook zijn investeringen in het landschap en verbetering van de verkeerskundige situatie nodig.

 

Project doelstelling

Het project heeft drie doelen:

  • Inzicht verkrijgen in de werking van maatregelen voor de vermindering van de emissies en de immissies van geur, ammoniak, fijn stof/endotoxinen en geluid.
  • Inzicht krijgen in de verandering in hinderbeleving bij omwonenden.
  • Het signaleren en borgen van maatregelen die leiden tot de beoogde afname van emissies en immissies.

Met het project willen de samenwerkende partijen kennis opbouwen die belangrijk is voor het realiseren van een duurzame veehouderij die in gezonde verhouding staat tot haar leefomgeving. Het gaat daarbij om inzicht in zowel de reductie van emissies uit stallen als de vermindering van de immissies in de omgeving van woningen.

 

Samenwerking

De gemeente Sint-Michielsgestel is trekker van het project. Ze werkt samen met varkenshouders en omwonenden en daarnaast met Provincie Noord-Brabant, Omgevingsdienst Noord-Brabant, RIVM en WUR. Het project wordt mede-gefinancierd door het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden.