Duurzame maisteelt op ruggen

Mais is voor de veehouderij een belangrijk veevoergewas met een hoge opbrengst en een uitstekende voederwaarde. Aan het gangbare teeltsysteem met een intensieve grondbewerking kleven nadelen, waaronder uitspoeling van mineralen en een verslechtering van de bodemstructuur.

Akkerbouwer/veehouder John Melis experimenteert op een proefperceel met een alternatieve teelttechniek, namelijk teelt in ruggen in combinatie met een minimale en niet-kerende (zonder ploegen) grondbewerking en traditionele grondbewerking met ploegen.
Verder onderzoekt hij of het mogelijk is de groenbemester alleen mechanisch te vernietigen. Dus niet met glyfosaat. Ook vergelijkt hij traditionele chemische onkruidbestrijding met LDSC en als het kan zonder chemische middelen. En ten slotte bekijkt hij de invloed van diverse onderzaaigewassen (rietzwenk en bladrammanas) met een hoge C/N-verhouding op de maisopbrengst.

 

ruggenteelt mais zonder.png

 

Bijzonderheden