Verbonden Peelproeftuinen

Begeleiding en vergoeding voor nieuwe gewasrotaties op eigen grond

Lupine, veldbonen en mengteelten met graan en voererwten. Het zijn gewassen die steeds vaker te zien zijn in de Peel. Enerzijds als nieuw verdienmodel voor boerenbedrijven. Anderzijds omdat slimme rotaties van reguliere gewassen aangevuld kunnen worden met deze nieuwe teelten. Gewasrotaties waarmee de bodem- en waterkwaliteit kunnen verbeteren. Slimme gewasrotaties met nieuwe teelten: goed voor boer, bodem en water!


Mogelijke voordelen van nieuwe teelten

 • Een ruimere en efficiëntere vruchtwisseling door een meer divers bouwplan
 • Een betere bodemkwaliteit met meer organische stof en betere stikstofbinding
 • Minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest
 • Een betere waterkwaliteit door minder uitspoeling van nitraat
 • Nieuwe verdienmodellen door de groeiende vraag naar plantaardig eiwitten voor mens en dier.
   

Telersgroepen

Wil jij ervaring opdoen met nieuwe, perspectiefvolle gewasrotaties en ben jij een nieuwsgierige, toekomstgerichte teler? Dan kun je meedoen met de telersgroepen lupine, veldbonen, mengteelt of gewasrotatie. Start: najaar 2022.
 

Meedoen?

Meedoen in een telersgroep betekent:

 • Kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s 
 • Teeltvergoeding per hectare
 • Budget voor activiteiten telergroep 
 • Ondersteuning door diverse kennisinstellingen
 • Dataverzameling voor verdere teeltoptimalisatie

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier aan de rechterkant.
 

Unieke samenwerking 

Uniek in dit project is de samenwerking tussen de regio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. De proeftuinen en netwerkorganisaties WUR|Open Teelten proefbedrijf Vredepeel, Platform Nieuwe Teelten Limburg, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, Regio Noord-Limburg, LLTB, Innovatiehuis de Peel en AgroProeftuin de Peel zijn actief betrokken. Deze samenwerking moet leiden tot een innovatienetwerk dat boeren inhoudelijk ondersteunt bij hun activiteiten in dit project. 
De samenwerking wordt financieel ondersteund door het IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. Hierin zijn het Rijk, de provincies Limburg en Noord-Brabant, waterschappen Aa & Maas en Limburg en de gemeenten uit Noord Limburg, Noordoost- & Zuidoost-Brabant vertegenwoordigd. 
 

Meer informatie

Neem contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx, r.luijkx@agrifoodcapital.nl

 

kaart_zuidoostBrabant_NoordLimburg.jpg

Slimme gewasrotaties

Interesse in deelname aan project Verbonden Peelproeftuinen voor Slimme Rotatieteelten?

Meld je aan via het onderstaande formulier en AgroProeftuin de Peel neemt zsm contact op. 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Voorzijde folder Slimme gewasrotaties