Akkerbouw en veehouderij zoeken samen oplossingen 

In het streven om de landbouw toekomstbestendig te maken heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) onder andere vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw aangewezen in Nederland. Een van deze gebieden is AgroProeftuin de Peel in Noordoost Brabant. Hier is een pilot gestart met melkveehouderij Wientjes en akkerbouwer/varkenshouder Peters: goede bodem voor een goed gewas

Bodemkwaliteit en weerbaarheid
In AgroProeftuin de Peel worden proeven opgezet met als doel het verbeteren van de bodemkwaliteit, bodemweerbaarheid en het voldoen aan de nitraatrichtlijn van 50mg/l in het bovenste grondwater, binnen de randvoorwaarde dat dit economisch haalbaar is. Deze doelen passen bij de uitdagingen van de hoge zandgronden in De Peel. 

 

Goede bodem voor een goed gewas

In de pilot werken melkveehouderij Wientjes en akkerbouwer/varkenshouder Peters samen aan optimale mestbenutting en gewasrotatie, met focus op een goede bodem voor een goed gewas en beheersing van de nitraatuitspoeling en ammoniakemissie.

Dunne digestaat uit de mestvergister wordt ‘gestript’, zodat ammonium stikstof (ammoniak uitstoot bij toepassing) sterk wordt gereduceerd. De pilot richt zich op het optimaal inzetten van deze meststof in drie gewassen: aardappelen, bieten en mais. Vanuit de gewasbehoefte van deze gewassen wordt de nieuwe meststof toegepast, naast controlevelden met standaard drijfmest bemesting. De verwachting is dat er minder ammoniak vrijkomt bij het uitrijden en dat er minder uitspoeling zal plaatsvinden, met behoud van gewasproductie. De pilots worden begeleid door WUR Open Teelten, zowel voor het ontwerp, de metingen als de rapportage van de resultaten.

 

PAvex de peel.JPG

Artikelen

Artikel Nieuwe Oogst, 8 juni 2023

Meer informatie?

Neem contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx, r.luijkx@agrifoodcapital.nl

Melkveehouder Teun Wientjes en akkerbouwer Bart Peters vertellen over hun samenwerking. Brigitte Kroonen van WUR Open Teelten Vredepeel licht het project toe. 
Projectleider Martijn Buijsse vertelt hoe akkerbouwers en veetelers in Noordoost-Brabant gaan samenwerken.