Pioniers kringlooplandbouw presenteren hun resultaten

Woensdag 15 juni presenteerden akkerbouwers en veehouders uit de vijf Experimenteer- gebieden in Nederland hun ervaringen en resultaten met kringlooplandbouw. Minister Staghouwer bezocht de velddag in Drenthe en sprak uitgebreid met de betrokken ondernemers. 

Sturen op doelen voor kringlooplandbouw; maar hoe werkt dat in de praktijk? In 2021 zijn diverse boeren met pilots in het PAVEx-K project aan de slag gegaan. PAVEx-K staat voor Pilots samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de Experimenteergebieden Kringlooplandbouw.
De betrokken boeren spraken tijdens de velddag over de kansen en risico’s van innovaties rond kringlooplandbouw en de nieuwe vormen van samenwerking. Het publiek bestond uit beleidsmakers van het ministerie van LNV en de provincie Drenthe, uitvoerders van RVO, Wageningse onderzoekers en projectleiders van de Experimenteergebieden waaronder Ronald Luijkx van AgroProeftuin de Peel. 

Samenwerking veehouderij en akkerbouw
Bart Peters, varkenshouder en akkerbouwer in Sint Anthonis, presenteerde de samenwerking met melkveebedrijf Teun en Harm Wientjes in Schipperspeel. De ondernemers werken samen aan optimale mestbenutting en gewasrotatie, met focus op een goede bodem voor een goed gewas en beheersing van de nitraatuitspoeling en ammoniakemissie. Zie ook de bijgevoegde poster met de KPI-K's (Kritische Prestatie Indicatoren Kringlooplandbouw). 

Gebiedsgericht beleid
De uitkomsten van de velddag worden gebruikt voor nieuwe experimenten met de praktijkpilots en beleidsadvies voor toekomstig landbouwbeleid op provinciaal en landelijk niveau. Dit past ook bij de actualiteit en de behoefte van zowel boeren als ministerie aan meer gebiedsgericht beleid.