Omgebouwde opraapwagen helpt zomerstalvoeren te verduurzamen

Melkveebedrijf Van Erp wil het populaire zomerstalvoeren verduurzamen. Onder andere door tijdens het maaien en oprapen van het gras ook direct mest plaatsspecifiek te doseren. Om dit mogelijk te maken, heeft Van Erp een bestaande (gras)opraapwagen omgebouwd.

In 2022 is de opraapwagen voorzien van een weeginrichting en een bemestingsunit. De machine wordt voortgetrokken en bediend vanuit de tractor. De weeginrichting weegt direct hoeveel gras er van het perceel komt. Op basis van deze informatie kan de bemestingsunit meteen de juiste hoeveelheid vloeibare kunstmest toedienen. 

Monitoren gewasopbrengsten
In de voortgangsrapportage geeft Van Erp aan dat in samenwerking met ZLTO een proefopstelling is gemaakt wat betreft maaien en bemesting, op twee percelen. Om de voortgang te monitoren wat betreft de gewasopbrengsten, zijn vers grasmonsters genomen en bodemchecks. De eerste gewasopbrengsten zijn gemeten en bemonsterd.
Door de droogte afgelopen zomer is de proef niet vaak genoeg gedaan om hieruit onderbouwde conclusies te trekken.

Duurzame zomerstalvoedering
Grote voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat de bemesting wordt toegediend op basis van de behoefte van grond én gewas. Zo wordt er efficiënter met meststoffen en bodembeheer omgegaan. Onderzoek moet nog uitwijzen hoeveel efficiënter.

 

Verwacht effect / resultaat 

Doelstelling 

Realisatie  

Machine  

Besparing arbeid en verkeersbewegingen 

Functioneert naar behoren 

Grondmonsters als 0-meting, precisie bemesting  

Efficiënter omgaan met meststoffen 

In proefopstelling 

Gewasopbrengst meten in kg product, vers gras monsters 

Hogere en egalere opbrengsten 

In proefopstelling 

 

Knelpunten
Door de aanhoudende droogte in 2022 zijn de proeven tijdelijk stil gezet.
Een ander knelpunt is het functioneren van de opraapwagen. De opraapwagen bevat over de volledige werkbreedte een bemester, dit zorgt voor overlapping van bemesting. Omdat de maaier in de frontheft van de tractor hangt, rijdt de tractor op het perceeleinde verder door. De opraapwagen met bemestingsunit komt binnendoor, waardoor het gewas dat nog gemaaid moet worden, wordt bemest. De bemester moet dus eerder worden uitgezet. 

Vervolg 2023
In het voorjaar van 2023 wil Van Erp nogmaals de proeven uitvoeren. "We hebben dan een beter beeld en een meer onderbouwd resultaat", is zijn verwachting. 


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant van AgroProeftuin de Peel.

 

Ideeën voor data- of technische oplossingen
Heb jij een idee om kringlooplandbouw uit te voeren met data- of technische oplossingen? AgroProeftuin De Peel helpt je om een praktijkproef op te zetten en de mogelijkheden en meerwaarde te onderzoeken.
Neem contact op met Ronald Luijkx, 
r.luijkx@agrifoodcapital.nl; 06 10 14 27 00.

 

 


Bijzonderheden

Thema: Data & tech
Aanvrager: Mts. P.A.J.M. en A.J.F.M. van Erp
Samenwerking met: Maatschap van Erp – Van Oort en Gecomi BV
Financiering: Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant
Subsidie: € 50.000,-
Looptijd: 2021 - 2023
Locatie: Oijen


zomerstalvoeren
Van Erp gebruikte twee verschillende meststoffen. Dit gaf een zichtbaar verschil in grashoogte.