Gezocht: agrarisch ondernemers voor natte teelten

Waterschap Aa en Maas ziet perspectief voor natte teelten in gebieden waar vernatting nodig is. De Peel is zo'n gebied. Met natte teelten zijn er kansen om de waterhuishouding toekomstbestendiger te maken. Daarnaast ziet het Waterschap dat er een afzetmarkt ontstaat voor de oogst van natte teelten. Daarom zoekt het Waterschap agrarische ondernemers in de Peel die geïnteresseerd zijn in de teelt van lisdodde of andere gewassen die van natte voeten houden.


In de pilot Natte teelten als verdienmodel heeft het Waterschap samen met AgroProeftuin de Peel en Innovatiehuis de Peel onderzocht welke gewassen perspectief bieden en wat de afzetmogelijkheden en winstgevendheid is. Als grondstof voor bouwmateriaal, als vervanger van stro in de oesterzwammenteelt of als veevoer is de oogst af te zetten. Voor het verdienmodel is een rekentool ontwikkeld.

Teeltbegeleiding
De rekentool en de ontwikkelde kennis zet het Waterschap in om ondernemers te begeleiden bij de beste gewaskeuze. Ook geeft ze advies over het optimaliseren van de waterhuishouding op het perceel en in de omgeving. 

Resulaten en ervaringen pilot
Het complete verslag van de de teelt, het oogsten en de opbrengsten staat op de website van het waterschap. 

 

Winstgevendheid natte teelten

In opdracht van Waterschap Aa en Maas heeft Spaak Circular Solutions een rekenmodel ontwikkeld waarmee het verdienmodel voor diverse natte teelten kan worden vergeleken. In het model kan een groot aantal variabelen worden ingevoerd, om zo inzicht te krijgen in de factoren die het meest van invloed zijn. Het rekenmodel is hier te downloaden.